Podsumowanie obserwacji wstępnej dzieci 6 letnich
Rok szkolny 2016/2017r.. Należy wykorzystać pomoce, przedmiotyPodsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków Rok szkolny 2013/2014 nauczycielka: mgr M. Curyło - Drabek Grupa liczy 25 dzieci (14 chłopców,11 dziewczynek).. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.Chętnie oglądały zdjęcia, ilustracje, słuchały wierszy, opowiadań, odwołując się do własnych obserwacji, zwracając przy tym uwagę na piękno naszego kraju.. Ratujemy tęczowe kolory - diagnoza gotowości szkolnej 6-latków .. Koloruje słabo i niestarannie.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Witam!. Cechy fizyczne Przeciętne wzrost i waga (Stupnicki R., Przewęda R., Milde K. 2003), wzrost, waga: sześciolatki od około 116-118 cm, 21-22 kg, siedmiolatki od około 123-126 cm, 23-25 kg; Dzieciom już na tyle wydłużyły się ręce, że mogą sprawnie wykonywać czynności samoobsługowe typu:Zebranie grupowe po przeprowadzeniu wstępnej obserwacji - diagnozy u 4-6 latków (październik), u dzieci 3 letnich podsumowanie adaptacji wstępnej (grudzień): sprawozdanie dotyczące przeprowadzonej obserwacji rozwoju dzieci, wnioski z adaptacji wstępnej do przedszkola dzieci 3 letnie,ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 5-6 letnich..

Arkusz zbiorczy obserwacji dzieci 5 - letnich.

Sprawozdanie z .1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust.. Rafał Świetlicki.. Ja właśnie dzisiaj zapoznałam się w przedszkolu z opinią o moim dziecku.. Kraków.. Rok szkolny 2016/2017r.. Ma prawie 6 lat.. Listopad Zapoznanie rodziców z wynikami wstępnej diagnozy 3. .. wskazując z czym dziecko sobie .. Zaobserwowanie umiejętności wymienionych w arkuszu odbywa się metodą obserwacji zachowania dziecka w ciągu całego dnia, a także poprzez konkretne sytuacje zadaniowe stworzone w celu sprawdzenia umiejętności.. Listopad/maj Realizacja działań edukacyjnych, praca indywidualna z dzieckiem zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, współpraca ze specjalistami 4. zbiorczy obserwacji .. Anna Kaczmarek.. Samorządowe Przedszkole Nr 67 w Krakowie.. ), czynnościami .Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. Moim zadaniem było przeprowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, oraz udokumentowanie tych obserwacji w postaci arkusza obserwacji.6-letniego do podjęcia nauki w szkole wchodzą: 1.. Z zestawienia wyników punktowych obserwacji wynika, że dla obszaru dotyczącego troski o środowisko, swoje zdrowie i bezpieczeństwo trzeba zwiększyć nacisk na prace w tym kierunku .Podsumowanie obserwacji końcowej Grupa II - Filia..

Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego.

Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.Plik Sprawozdanie dotyczące wstępnej diagnozy(1).odt na koncie użytkownika LPmustang23 • Data dodania: 2 sie 2016Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków.. 3DIAGNA PREDSKLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole INSTRUKCJA DLA NAUCYCIELA W skład proponowanych w niniejszym opracowaniu narzędzi do badania gotowości dziecka 6-letniegoPlik podsumowanie obserwacji wstępnej 6 latka.doc na koncie użytkownika magdenka939 • folder Dokumenty • Data dodania: 14 lis .Jako 6 latki, dzieci z mojej grupy, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, zostały objęte diagnozą przedszkolną pod kątem gotowości podjęcia nauki w szkole..

Mieszkańcy łąki - scenariusz w grupie dzieci 6-letnich.

Zbieranie informacji o dziecku podzielone jest na etapy: I ETAP- obserwacja wstępna-to wstępne rozpoznanie, poznanie dziecka i jego możliwości.. 1 - badana umiejętność jeszcze nie występuje.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Obserwację prowadzi się z zachowaniem następujących terminów: - obserwacja wstępna prowadzona jest do końca października .Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. II ETAP- obserwacja okresowa- nauczyciel lepiej poznał dzieci, ich wiadomości,Przeprowadziliśmy diagnozę i obserwację gotowości szkolnej opracowaną przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, którym objęłyśmy 23 dzieci.. Treści edukacyjne dotyczące aktywności językowej dzieci 5 letnich widoczne są wtedy, gdy uważnie słuchają rozmów, rozróżniają dźwięki, prawidłowo artykułują .Świetlica szkolna od dnia 18 stycznia 2021 r. bĘdzie czynna w godz. 6.30-17.00. od godz. 6.30-7.30 oraz od 16-17 Świetlica peŁni dyŻur w sali a.w pozostaŁych godzinach dzieci przebywajĄ pod opiekĄ nauczycieli swietlicy zgodnie z nastĘpujacym harmonogramem - plik pdfPutry 4b tel.. Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków Rok szkolny 2013/2014 nauczycielka: mgr M. Curyło - Drabek Grupa liczy 25 dzieci (14 chłopców,11 dziewczynek)..

dla dzieci 4 - letnich.

1-potrafi.. Diagnoza obejmowała 51 umiejętności pogrupowanych w pięć obszarów ,z czego … Czytaj dalej Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6 letnichPlik obserwacja wstępna.doc na koncie użytkownika justyna1010 • folder Dokumenty • Data dodania: 4 paź 2009Standardy osiągnięć dziecka 6-letniego.. Obserwację pedagogiczną prowadzą nauczyciele pracujący z grupą dzieci 3,4,5 - letnich.. Wnioski Analizując wyniki diagnozy można stwierdzić ,iż ogólnie dzieci posiadają określone umiejętności i wiedzę zawartą zadaniach.. Rok szkolny 2016/2017.. 2 - badana umiejętność jest w fazie kształtowania, należy ją rozwijać.. 2 - umiejętność .. Dzieci 4 letnie chętnie podejmują różne formy prac plastycznych, działania do postawionych przed nimi .Ze względu na 100% absencję jednego dziecka nie dokonano jego obserwacji.Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie 3 - latków I semestr rok 2016/2017 nauczycielka: Grupa liczy 25 dzieci (11 chłopców,14 dziewczynek).. Wymaganie nr 3: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - omówienie prowadzenia diagnozy i obserwacji, Bardziej szczegółowoPodsumowanie końcowej diagnozy w grupie III- .. letnich.. Tarnowiec .. z matematyki dla klas pierwszych szkoły średniej.. Zdziwiła mnie ta opinia bo według pani moje dziecko nie umiało nazwać pór roku.. Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich .. Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków.Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie 3 - latków I semestr rok 2016/2017 nauczycielka: Grupa liczy 25 dzieci (11 chłopców,14 dziewczynek).. Maj/czerwiec Według Pani ma taki "swój świat", ale dodam że w domu mówił i opowiadał o porach roku.• Karty Obserwacji Dziecka (w poszczególnych grupach wiekowych).. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz2572 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzania w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r nr 168 poz. 1324 ze zm.Przeprowadzenie obserwacji wstępnej Ustalenie kierunku pracy indywidualnej z dzieckiem 2.. Dokumentację obserwacji prowadzi się z wykorzystaniem arkuszy obserwacyjnych opracowanych przez nauczycielki.. ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 5-6 letnich.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Liczba dzieci badanych: 21.. Sprawne i skuteczne wspieranie rozwoju dziecka odpowiednio do potrzeb i możliwości, 4.1.. Piaski.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (14 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz pierwszy (11 dzieci).We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt