Badanie charakterystyki diody półprzewodnikowej
Wspólną charakterystyczną cechą przyrządów bipolarnych jest tzw. "sterowanie prądowe" polegające na tym, że każda zmiana stanu pracy przyrządu wymaga zmianyDiody półprzewodnikowe - parametry 1.. Funkcje diody półprzewodnikowej Własności złącza p-n spowodowały, że diody półprzewodnikowe przejęły wszystkie funkcje spełnione poprzednio przez diody lampowe.Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1.. Wprowadzenie 2.1.. Prąd przewodzenia I F (forward) : - AV(M) (average) - średni, maksymalny - RMS (root mean square) - skuteczny - SM (surge maximum) - impulsowy maksymalny, niepowtarzalny 2.. Jak wida ć, ju ż przy bardzo małych, dodatnich napi ęciach U AK pr ąd ID płyn ący przez diod ę bardzo mocno wzrasta, osi ągaj ąc du że warto ści.. II.Badanie diod półprzewodnikowych strona 4 z 8 8.. Tak jak ka żdy element, dioda ma parametry graniczne, których nieTeoretyczną charakterystykę diody w kierunku przewodzenia można opisać zależnością: UAK mut I = I (T) e 1 D S gdzie: I S - teoretyczny prąd wsteczny, m - współczynnik korekcyjny (przyjmuje wartości od 1 do 2), U T = kt/q - potencjał elektrokinetyczny.dioda przechodzi w stan przebicia, w stanie tym prąd wsteczny gwałtownie wzrasta.. Po zetknięciu się tych warstw w diodach półprzewodnikowych rozkład elektronów ulega równomiernemu rozkładowi.BADANIE CHARAKTERYSTYK DIODY I TRANZYSTORA METODĄ OSCYLOSKOPOWĄ I. Charakterystyka napięciowo-prądowa diody półprzewodnikowej w układzie półlogarytmicznym Na podstawie przedstawionej na rysunku 1.3. charakterystyki można wyznaczyć wartość natężenia prądu I'S (ekstrapolując do przecięcia z osią część liniowąBadanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej Strona 2 2..

9.Krótka charakterystyka diody półprzewodnikowej.

Na rysunku 1 przedstawiono charakterystykę statyczną diod W oparciu o charakterystykę statyczna diody wyznacza się dla diody:Rys.1.5.. Diody i układy diodowe 21.3.3.. Otwórz "walizkę" zawierającą zestaw pomiarowy oraz elementy obwodów elektrycznych.Diody półprzewodnikowe lub prostownikowe mają dość prostą zasadę działania.. a) schemat układu do wyznaczenia charakterystyki pr ądowo-napięciowej diody; b) sprawdzenie zł ącza diody za pomoc ą omomierza.. Rozpatrzmy wła ściwo ści zł ączaBADANIE DIOD 1.. Na jednym znajduje się nadmiar elektronów, a drugi ma nadmiar dziur.24.. Opis układu pomiarowego Ćwiczenie wykonywane jest ze wskazaną przez wykładowcę diodą w dwóch różnych układach pomiarowychRys.. Razem tworzą złącze „p-n".. Wprowadzenie Zł ącza PN .. Cel ćwiczenia • Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych.. Podłącz laptop za pomocą zasilacza z siecią.. elementów.. Napięcie przewodzenia U F (forward) 3.. Warstwa „n" z domieszkami donorów ma nadmiar elektronów, zaś warstwa „p" z domieszkami akceptorów ma ich niedobór (dziury).. Prościej chyba zerknąć w jakąś notkę katalogową danej diody.Co do układu to chyba ciężko będzie coś takiego zrobić, ponieważ diody elektroluminescencyjne mają inne charakterystyki napięć, natężeń prądów.Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej diody prostowniczej 21.3.2..

Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej diody Zenera.

Obowi ązuje je tzw. zakaz Pauliego mówi ący, że wZnajomość charakterystyk napięciowo-prądowych umożliwia mierzącemu wyznaczenie podstawowych parametrów elektrycznych ww.. Wiadomości ogólne Dla zrozumienia elektrycznych wła ściwo ści ciał stałych konieczne jest poznanie praw rz ądz ących elektronami wewn ątrz tych ciał.. Aproksymacja odcinkowo-liniowa charakterystyki statycznej diody rzeczywistej Parametry małosygnałowe diody półprzewodnikowej.. Dla każdej z otrzymanych diod określić wstępne charakterystyki prądowo napięciowe w zakresie napięć jak w punkcie 2.. Badanie prostownika jednopołówkowego 21.3.4.. • Montaż i badanie wybranych układów, w których wykorzystywane są diody półprzewodnikowe, w szczególności układów zasilaczy.. Wyznaczanie charakterystyk pr ądowo - napięciowych.. Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym, wyposażonym w dwie elektrody, który posiada nieliniową charakterystykę prądu wyściowego w funkcji napięcia wejściowego..

a) Schemat pomiarowy dla diody prostowniczej: Rys.1.

Badanie prostownika dwupołówkowego (mostek Graetz'a) .. Diody półprzewodnikowe są to elementy dwukońcówkowe, w których .. Cel ćwiczenia.. Przebieg doświadczenia 1.. Opis teoretyczny do ćwiczenia zamieszczony jest na stronie w dziale DYDAKTYKA - FIZYKA - ĆWICZENIA LABORATORYJNE.. Czas trwania: 6h 2.. Elektrony s ą cz ąstkami elementarnymi o spinie 1/2.. Badanie Charakterystyki diody półprzewodnikowej • laborki z fizy • pliki użytkownika Bilquis przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • CW46.DOC, CW46.XLSBadanie charaktertrystyki pradowo-napieciowej diody LED o roznych kolorach .. \ Na podstawie wykresu możemy zauważyć iż charakterystyka prądowo napięciowa diody LED (diody elektroluminescencyjnej) jest zbliżona do charakterystyki zwykłej diody półprzewodnikowej.. Jak już powiedzieliśmy, dioda jest wykonana z krzemu w taki sposób, że jeden z jej końców jest typu p, a drugi koniec jest typu n. Oznacza to, że oba styki mają różne charakterystyki.. Na podstawie otrzymanych wyników wykreślić zależności I F =f(U F) oraz I R =f(U R).. Prąd wsteczny I R (reverse); (M) - maksymalny 4.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie si ę z charakterystykami pr ądowo-napi ęciowymi elementów półprzewodnikowych takich jak dioda prostownicza czy dioda Zenera..

Właściwości diody omawia się na podstawie charakterystyki prądowo-napięciowej (charakterystyki statycznej).

Badanie charakterystyki diody półprzewodnikowej.pdf na koncie użytkownika Tweetyy • folder 29 • Data dodania: 12 cze 2014Dioda półprzewodnikowa zbudowana jest z dwóch półprzewodników: typu „p" i „n" domieszkowanych w różnym stopniu.. C:\ Kolejna zależność którą dojrzewamy, jest fakt iż charakterystykaBADANIE DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWEJ I TRANZYSTORA .. gdzie: U, I - napi ęcie i nat ężenie w wybranym punkcie charakterystyki diody U, I - zmiany napi ęcia i nat ężenia w otoczeniu tego punktu W ćwiczeniu przy badaniu charakterystyki pr ądowo-napięciowej diody posługujemy si ę płytk ą z układem pomiarowym jak na Rys. 5 .Badanie Diody Elektroluminescencyjnej.. Charakterystyki prądowo-napięciowe.. Charakterystyki te narysować na jednym wykresie; w kierunku przewodzenia i zaporowym zastosować dwie różne podziałki wartości napięć i prądów.. #3 02 Cze 2016 18:39 cienq90 cienq90Badanie elementów nieliniowych.. Napięcie wsteczne U R (reverse) :Charakterystyki przecinają się bo jedna ma mniejszą stromość od drugiej - innymi słowy rezystancja dynamiczna diody d1 jest większa od rezystancji dynamicznej diody d3.. Diody półprzewodnikowe Diody są najprostszymi, posiadającymi dwie elektrody (anodę A i katodę K), elementami elektronicznymi, zawierającymi złącza półprzewodnikowe.Rys.4.. Skorygować połączenia tak aby odpowiadały ściśle przedstawionym na schematach.Rys.7.. Graficzna analiza punktu pracy diody w obwodzie elektrycznym: a) dla modelu liniowego, b) dla rzeczywistej charakterystyki I(U).. Połączyć kolejno diodę prostowniczą, diodę Zenera oraz diodę LED jako badany element.. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk napięciowo-prądowych podstawowych przyrządów półprzewodnikowych znajdujących zastosowanie w elektroenergetyce: diody prostowniczej i diody stabilizacyjnej.. Cel ćwiczenia: wyznaczenie charakterystyki diody Zenera, charakterystyk tranzystora p-n-p oraz n-p-n w układzie wspólnego emitera (WE), zapoznanie się z podsta-wowymi właściwościami tranzystora i oscyloskopową metodą badania cha-rakterystyk prądowo-napięciowych.. Zł ącze PN stanowi podstaw ę diod półprzewodnikowych.. Wymagana znajomość .BADANIE CHARAKTERYSTYK DIODY I TRANZYSTORA METODĄ OSCYLOSKOPOWĄ I..Komentarze

Brak komentarzy.