Charakterystyka warsztatu pracy nauczyciela przedszkola samoocena
Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania .Warsztat pracy jest pojęciem bardzo szerokim.. Obciążenie nerwowo - psychiczne.. Wrocław.. 4.Samoocena kompetencji standardowych ,,Aktywny absolwent - innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy" .. 3 Wykonuje prace zarówno samodzielnie jak i zespołowo z jednakowym rezultatem W zależności od rodzaju zadań - woli pracę samodzielną lub w grupie.. Biorę udział w różnorodnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego w celu wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe, ciekawe metody i formy pracy, które przyniosłyby większe efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej.ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA 2015/16 Grupa Tygryski 1.. OCENA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA 1.. Inspirowanie i wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.. Zmiana metod pracy na metody aktywizujące, oszczędzające aparat mowy.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Funkcje kierownicze wynikające z roli, jaką nauczyciel odgrywa w klasie, motywując uczniów, planując i nadzorując ich postępowanie, dzieląc między nich pomoce dydaktyczne.Nauczyciel w przedszkolu to zawód dla osób obdarzonych szczególną wrażliwością i empatią..

Charakterystyka warsztatu pracy nauczyciela 10.DZIAŁALNOŚCI.

Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust.. Pełniły dyżury przy stolikach.. Kontakty z rodzicami, formy współpracy 8.. Często dla maluchów jest jednym z najważniejszych autorytetów w ich krótkim życiu.. Podobna rozbieżność występuje w .Pracę nauczyciela można rozpatrywać ze względu na trzy główne rodzaje funkcji: kierownicze, interakcyjne i organizacyjne.. Innowacja pedagogiczna - formy i metody realizacji 4.. Zna i realizuje podstawę programową .20.Prosił /-a o IZ w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy 21.Był /-a dociekliwa, szukał /-a sposobów doskonalenia warsztatu pracy 22.Współpracował /-a z nauczycielem - opiekunem praktyki z ramienia szkoły w przygotowaniu i realizacji lekcji wychowawczejPrzykładowa samoocena nauczyciela przedszkola.. Stała odpowiedzialnośd za zdrowie iW skład warsztatu pracy nauczyciela wchodzą również źródła wiedzy i środki materialno-techniczne, które służą uczniom do uczenia się, a nauczycielowi do nauczania, wychowania i opieki oraz doskonalenia własnej pracy zawodowej.. Stąd obecność innych osóbPROPOZYCJA WSKAŹNIKÓW OCENY PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA NAUCZYCIEL STAŻYSTA Kryteria oceny pracy określone w ust..

Dzieci były aktywne ...Credo nauczyciela przedszkola.

Juliusz Radziewicz w książce „Wychowawca i jego klasa" określa jako warsztat pracy wychowawcy jego klasę szkolną, dzieci i ich problemy.. Wdrażam innowację pedagogiczną lub program autorski pracy z uczniem zdolnym.. Mgr Małgorzata Pawlik.. Podniesienie jakości pracy przedszkola.. Minister oświaty uważa, że zasługuje na sześć, tymczasem ZNP wystawia jej jedynki od góry do dołu (świadectwo dla Anny Zalewskiej tutaj).. Z uwagi na pracę pedagoga niebędącego wychowawcą, wiąże się ona przede wszystkim, pomijając zadania wynikające ze specjalności bycia „wuefistą", z działaniami w świetlicy szkolnej oraz jako opiekuna Samorządu Uczniowskiego.KARTA SAMOOCENY NAUCZYCIELA.. 1 rozporządzenia z dn. 29 maja 2018 Wskaźniki oceny pracy I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Nauczyciel: 1.. Stężyca.. Wymagały pomocy jedynie podczas zapinania guzików.. Teraz po krótce omówię zagadnienia warsztatowe.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Warsztat pracy nauczyciela to celowo dobrane procedury postępowania, sposoby i metody działania, dokumenty prawne i planistyczno-organizacyjne, czyli opisane decyzje nauczyciela dotyczące działań jego i uczniów w czasie roku szkolnego.Samoocena (autoewaluacja) to celowe i systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach własnej pracy w celu planowania własnego rozwoju..

Potrzeba rozwoju warsztatu pracy wynika z dwóch ...2.

Samoocena pracy .Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. - zawsze terminowo sporządzam plan , jest on zgodny z planem rocznym i realizowanym programem oraz adekwatny do wieku dzieci - zawsze staram się aby tematy były atrakcyjne i pouczające dla .Karta samooceny nauczyciela przedszkola.. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności - nauczyciel mianowany .. Karta samooceny nauczyciela przedszkola.. Potrafiły prawidłowo posługiwać się sztućcami, używając serwetek.. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny jego pracy lub udzielania pomocy.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Warsztat pracy nauczyciela to celowo dobrane procedury postępowania, sposoby i metody działania, dokumenty prawne i planistyczno-organizacyjne, czyli opisane decyzje nauczyciela dotyczące działań jego i uczniów w czasie roku szkolnego.Cechy samooceny wpływaj ce na poziom regulacji zachowa to : • stopie pewno ci • waga samooceny • trafno samooceny Samoocena jednostki ma najcz ciej zło on struktur .. Uroczystości 6.. Wycieranie tablic kredowych na mokro.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Gromadzenie informacji w procesie ewaluacji i kontroli wybranych obszarów pracy przedszkola..

Arkusz samooceny pracy nauczyciela.

Poszukując odpowiedzi(3.. §1 ust.4) warunek konieczny do udziału w konkursie na dyrektora .Po niedzieli dyrekcja przedstawi wyniki nadzoru oraz poprosi nauczycieli o samoocenę.. Likwidacja tablic kredowych - zamiana na suchościeralne.. Jeżeli wynik samooceny odbiega od własnych oczekiwań, a także szkoły, uczniów czy rodziców, należy zastanowić się nad swoją pracą, umiejętnościami i dotychczasową wiedzą.OPIS STANOWISKA PRACY Nauczyciel Nazwa stanowiska Nauczyciel Inne nazwy Wychowawca, Opiekun stażu Cel stanowiska Prowadzenie zajęć z uczniami według podstawy programowej realizowanie funkcji wychowawczej realizowanie funkcji opiekuńczej wspieranie uczniów w rozwoju opcjonalnie funkcja wychowawcyocena negatywna - rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy.. Zajęcia otwarte 5.. Specyfika i metodyka warsztatowa.. Pani w przedszkolu musi dbać o rozwój oraz bezpieczeństwo swoich podopiecznych.. Celem przeprowadzenia samooceny przez nauczyciela przedszkola jest refleksja nad swoimi właściwościami indywidualnymi, takimi jak cechy osobowości, zasób wiedzy, możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci.Właściwa organizacja czasu pracy nauczyciela.. mgr Katarzyna Hrabia Przedszkole nr 14 Dąbrowa Górnicza staż pracy pedagogicznej 5, 5 lat.. Rzeszów.. Moi uczniowie (klasa) osiągają wysokie wyniki na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych.Dzieci charakteryzowała duża samodzielność w czynnościach samoobsługowych zarówno w łazience jak i w szatni.. Współpraca logopedyczna i psychologiczna 9.. Jestem autorem i realizatorem programu pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.. Ocena i samoocena to dwa różne światy.. Samo wiadomo nauczyciela to jego wiedza o własnych cechach osobowo ciowych,„Moja samoocena jako nauczyciela - wychowawcy" Jestem nauczycielem z niewielkim, pięcioletnim stażem pracy.. To bardzo przyjemna, ale i wymagająca praca.Warsztat pracy nauczyciela początku XXI stulecia Podejmując teoretyczne rozważania dotyczące warsztatu pracy nauczyciela można zauważyć, że mimo dużej ilości literatury pedeutologicznej, w dziedzinie organizacji jego pracy sporo jeszcze znaków zapytania.. W moim rozumieniu są to warunki, w których pracuję, formy, metody i narzędzia, które stosuję.. Najlepiej w skali sześciostopniowej, czyli od niedostatecznej do celującej.. Formy i metody pracy z dziećmi 3.. Po tym ogólnym wst pie mo emy przej do zagadnie zwi zanych z nauczycielsk profesj .. 6.Title: Samoocena pracy nauczyciela przedszkola Author: Antkowiak Last modified by: xx Created Date: 6/1/2009 9:06:00 PM Other titles: Samoocena pracy nauczyciela przedszkolaoraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowałam efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez o gląd osiągnięć uczniów i zmian w ich funkcjonowaniu.. Sytuacja w mojej grupie 2.. Umiejętności planowania pracy opiekuńczo- dydaktyczno-wychowawczej.. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny, co pozwoliło mi sformułować wnioski do dalszej pracy i ukierunkować rozwój osobisty.We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Chętnie pomagały nauczycielowi oraz pani woźnej w prostych czynnościach.. ocena dobra - (co najmniej, nie starsza jak 5 lat - Rozp.. Tamara Walczak-Lubińska..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt