Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola 2018/19
Przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących .. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Lp.3.. Ministerstwo Edukacji poprzez ankietę w systemie SIO umożliwiło zgłoszenie się do wspólnego śpiewania.. Organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek 89 5.1.3. zrealizowany Ujęto w koncepcji pracy przedszkola do realizacji w rocznym w planie.. Projekt i wykonanie Media ISQ .Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 Przedszkole nr 5 w Sokółce Nadzór pedagogiczny obejmował formy wynikające z planu nadzoru: ewaluację, kontrolę, wspomaganie i monitorowanie.. Na stronie ministerstwa możemy zapoznać się z wynikami przedsięwzięcia „Rekord dla Niepodległej".. Program wychowania przedszkolnego Zabawy z porami roku; Plan Pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018; Statut Przedszkola ; Realizacja projektu Nowoczesne Przedszkole - koła zainteresowań; Kalendarz .Dla rodziców > Sprawozdania z kontroli działalności Przedszkola > Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.. Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020.. Nadzór sprawowany był zgodnie z art. 51 ust.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611) ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego został opracowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoruSprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego Rok szkolny 2019/2020..

Przedstawienie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora.

7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534).Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 1 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego..

rozwoju 2.Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym.

Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.Sprawozdanie z nadzoru rok 2019/2020; Sprawozdanie_z_nadzoru_2019-2020.pdf .. Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.. zm.) oraz § 20 ust.. Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.. Informacje ogólne.. Sprawozdania - 1 półrocze 2019/2020.. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. wSPRAWOZDANIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR3 W RYDUŁTOWACH Nadzór sprawowany był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w oparciu o plan nadzoru opracowany przez dyrektora przedszkola.Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2018/2019 Nadzór sprawowany był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w oparciu o plan nadzoru opracowany przez dyrektora przedszkola oraz koncepcję pracy przedszkola, programPodstawa prawna: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust..

zm.).Wnioski z nadzoru dyrektora przedszkola w roku 2015/2016: L.p.

z 2015 r. poz. 1270),Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty .. 5.1.2.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych .. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 3 w Brwinowie za rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. Nauczyciele.. Wspólna akcja Ministerstwa .Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. poz. 2156 ze zm.)sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny, dokumenty szkolne, rada rodziców w przedszkolu, podstawa programowa, dokumentacja przedszkola, szkolne sprawy, sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego, plan nadzoru pedagogicznego 2013 2014, dokumentacja pracy przedszkola, ko .SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RYDUŁTOWACH ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 I. o systemie oświaty ( tj. Dz.U.. Istotne jest, aby w protokole zebrania rady pedagogicznej został odnotowany fakt przedstawienia przez dyrektora sprawozdania z nadzoru.Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego..

Priorytety dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szk.

Wniosek Stopień realizacji wniosku Uwagi do realizacji wniosku 1.. Monitorować przebieg stażu nauczyciela stażysty.. Linki; Webmaster; .. dyrektor przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8.00 - 14.00 po uprzednim umówieniu się, a w sprawach pilnych w innym dogodnym terminie, w godzinach pracy przedszkola 6.30-17.00 .. w godzinach pracy przedszkola 6.30-17.00 .2.2.. Zestawienia statystyczne dotyczące organizacji nauczania w roku szk.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.. aby formułując wnioski z nadzoru pedagogicznego, zarówno podkreślić mocne strony pracy nauczycieli, jak i .informacja o realizacji wnioskÓw z nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym: Ocena realizacji wniosków ze sprawowanego nadzoru Z przedstawionych przez nauczycieli poszczególnych grup sprawozdań wynika, że opracowane wnioski do realizacji przez radę pedagogiczną były systematycznie wdrażane i realizowane.Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowany był zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.. Sprawozdanie z realizacji priorytetów pracy szkoły w roku szk.. Baza szkolna i warunki do realizacji procesu nauczania .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 w Krynicy-Zdroju za rok szkolny 2016/2017.. 1-3 rozporządzenia MinistraZgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej.. Uczniowie szkoły.. za rok szkolny 2017/2018 .. Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.. zmianami) dyrektor (także przedszkola) najpóźniej do 15 września powinien przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na aktualny rok szkolny.Z pewnością 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 w wielu przedszkolach w Polsce odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej .. Podjąć działania rozwijające inteligencję intrapersonalną oraz działania w kierunku racjonalnego odżywiania .. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) - art. 69 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt