Sprawozdanie z realizacji planu współpracy z rodzicami w przedszkolu
Współpraca z pedagogiem szkolnym Wspólne rozwiązywanie problemów z nauką,Użyteczność współpracy z rodzicami dla realizacji potrzeb rozwojowych dzieci to kolejne kryterium badawcze, bo charakterystyka wymagania wskazuje, że w przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.. 1.Współpraca z rodzicami:1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Współpraca ta opierała się głównie na pozyskaniu informacji o dziecku, bliższym poznaniu rodziców, zdobyciu wzajemnego zaufania oraz na włączeniu rodziców w pomoc i pracę na rzecz przedszkola.FORMA WSPÓŁPRACY ZADANIA TERMIN REALIZACJI.. Zapoznanie rodziców z rozkładem dnia, programem nauczania, koncepcją /planem pracy przedszkola-W ODNIESIENIU DO PRACY GRUPY, realizacją zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 4.Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […] Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

Plan współpracy z rodzicami.

; Zadania przedszkola realizowane przy współpracy z rodzicami, dzięki czemu umacniają się relacje między domem a przedszkolem.. Sprawozdanie ze współpracy z rodzicami i środowiskiem I półrocze 2017 W pierwszym półroczu współpraca z rodzicami układała się pomyślnie.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Przedszkole uczestniczy także w zbiórce baterii, aluminiowych puszek oraz nakrętek.- „Warsztaty kulinarne w przedszkolu".. Opracowano w oparciu o akty prawne: 1. .. z padaczką w szkole i przedszkolu .1.Wpisy w dzienniku 2.Tygodniowe plany pracy 3.Arkusze obserwacji dziecka 4.Plan współpracy z rodzicami.. Spotkania informacyjne z całą grupą rodziców.. Napisałam sprawozdanie, które przedstawiłam Pani Dyrektor.Współpraca z Poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, kierowanie uczniów na badania psychologiczno - pedagogiczne, prowadzenie spotkań z rodzicami, prowadzenie zajęć TZA i „Szkoły dla rodziców" 3. .. - stosuję podane zalecenia odnośnie ochrony danych osobowych w kontaktach z wychowankami i ich rodzicami, w kontaktach z pozostałymi .Pogłębianie współpracy z rodzicami.. Integracja rodzica ze szkołą, klasą, wychowawcą.. Przedszkole realizuje zadania statutowe w ramach koncepcji przedszkola otwartego, umożliwiając rodzicom pełne współuczestnictwo w życiu przedszkola w ramach istniejących warunków oraz proponując różnorodne formy kontaktów.a) planu współpracy z rodzicami, b) kalendarza imprez przedszkolnych i grupowych c) harmonogramu spotkań / w tym :„DRZWI OTWARTYCH"/ 3..

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

1.Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo- dydaktycznej: zapoznanie z podstawą programową, programem, (różnica pomiędzy podstawą i programem), rozkład dnia, wybór Rady Rodziców, zajęcia dodatkowe, konsultacje indywidualne, zasady bezpieczeństwa - procedura odbierania dzieci .W ramach planu rocznego dzieci brały udział w akcji „Zerwijmy łańcuchy" - wspólnie z rodzicami uczestniczyły w zbiórce produktów dla zwierząt ze schroniska w Poznaniu oraz pomocy dla koni.. W każdym roku szkolnym jako wychowawca grupy organizowałam zebrania z rodzicami, które dotyczyły organizacji pracy placówki, a także spraw bieżących oraz informowały rodziców o poziomie gotowości szkolnej ich dzieci(po .Pomoc rodziców w ulepszaniu pracy przedszkola 4.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Udział w szkoleniu ,, Metoda 101 kroków w nauce czytania", III.. Został on opracowany w oparciuPlan współpracy z rodzicami Przedszkola nr 119 „W Zielonym Ogrodzie", ul. Turmoncka 18.. 1.Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań..

Monitorowanie efektywnej współpracy (załącznik 3).

2.Arkusze obserwacji.. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny różnych zachowań, zainteresowania, czy frustracje i niezadowolenia.. cały okres stażu.. (październik 2016) - „W Bakolandii- zabawy czytelnicze ( listopada 2016)-„Dzień pluszowego misia"- (listopad 2016) - Pasowanie na czytelnika (12 stycznia 2017) - ,,Dary Pani Jesieni" - ( listopada 2016) Ważnym elementem współpracy z rodzicami było ich zaangażowanie w życie przedszkola.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. Wspólna organizacja wycieczek, kuligów, imprez klasowych itp. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. .. - Zapoznanie się z programami realizowanymi w przedszkolu - Zapis w dokumentacji przebiegu stażu - Protokół z zebrań Rady .. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu.. 1.Dziennik.. Współdziałanie z rodzicami na zasadach partnerskich zwiększa szansę skutecznej pomocy dziecku, a dzięki ujednoliceniu metod pedagogicznych domu i przedszkola osiąganiu lepszych efektów wychowawczych.W naszym przedszkolu działa Rada Rodziców, która ma faktyczne prawo głosu i współdecyduje w najważniejszych sprawach przedszkola (np. gospodarowanie finansami z dobrowolnych składek na Radę Rodziców, decydowanie o ważniejszych imprezach typu wycieczki, wyjścia do teatru, kina, formie zakończenia roku dla dzieci idących do szkoły).Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk..

; Pomoc w przedszkolu rodziców- aktywizacja rodziców w działaniu.

; Informacja zwrotna o dziecku, opinia o dziecku przedszkolnym, która pełni funkcję wspierającą.W TARGOWISKU Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Współpraca z logopedą w zakresie posługiwania się poprawnym językiem ojczystym.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Sprawozdania z współpracy z PPP Prowadzenie konsultacji i udzielania porad rodzicom w zakresie problemów wychowawczych z dzieckiem cały okres stażu Sprawozdania z dyżurów Planowanie i realizacja współpracy z rodzicami - włączenie rodziców do pomocy w działaniach wychowawczo-edukacyjnych i organizacyjnych: Pomoc wPrzedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela .. rozpoczęłam w Przedszkolu Miejskim Nr 230 i w tym właśnie miejscu trwa ona do dnia dzisiejszego.. Poczucie przynależności do społeczności szkolnej oraz zaangażowania w życie dziecka.. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/2017Szybka korespondencja z rodzicami.. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.. - pozyskanie informacji o stopniu realizacji procesu edukacyjnego w przedszkolu,Pedagogizacja rodziców, która ma na celu wspieranie misji wychowawczej przedszkola.. - 31.05.2011r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO .. że bardzo ważne dla rodziców było poczucie, iż jestem gotowa do współpracy.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami, policją - kontakty z .Sprawozdanie z planu kontroli wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016.. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt