Cechy rynku usług logistycznych
Na stronie spis treści, plan pracy.. To powoduje, że branża TSLIch podstawowym źródłem dochodu jest transport drogowy i spedycja.. Usługi logistyczne są obszarem zintegrowanym, związanym z przepływem towarów i informacji.. Przedmiotem badań są systemy logistyczne, zwane łańcuchami logistycznymi lub łańcuchami magazynowo-transportowymi.Charakterystyka współczesnego rynku usług logistycznych Czym sa usługi logistyczne?. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.2.3.. Kierunki rozwoju rynku usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 70 Rozdział 3 Przewozy kurierskie 89 3.1.. Usługi operatorów logistycznych mają swoje odpowiedniki w przeszłości u „konwencjonalnych" spedytorów, którzy także oferowali tego typu usługi korzystając z ówczesnych osiągnięć techniki i technologii.Usługa jako kluczowy produkt współczesnego rynku - charakterystyka rynku usług w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat, Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, "Zeszyt Naukowy Szkoły Handlowej w Warszawie" nr 120; Walaszek-Pyzioł A., Długosz T. (2014).. Warszawa 2008, s. 5 2 I. Tarski, Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego.. (2011) Usługa logistyczna jako przedmiot rynku, Politechnika Radomska, Nr 12, s.70-77; Dobroszek J. (2016) Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁódźPolecamy!.

Istota usług kurierskich 89 3.2.

Eksperci przekonują, że również względy geopolityczne, jak chociażby .4 Inne metody badania jakości usług logistycznych Operator Logistyczny Roku to wspólne przedsięwzięcie badawcze kilkudziesięciu czołowych firm logistycznych.. Usługa logistyczna obejmuje między innymi optymalny stosunek ceny do rodzaju zrealizowanego świadczenia, krótkie terminy dostaw, wysoki standard jakościowy, dochowania terminów realizacji zleceń, gotowość udzielania informacji o stanie obróbki zlecenia oraz posiadanie przeszkolonego i wyspecjalizowanego zespołu pracowników.Zakres działalności prowadzonej przez operatorów logistycznych wskazuje, że może ona obejmować czynności związane z przemieszczaniem, spedycją, magazynowaniem, kompleta- cją, uszlachetnianiem (np. metkowanie, przepakowywanie, foliowanie, tworzenie pakietów promocyjnych), zarządzaniem zapasami, doradztwem itp.Chojnacka A.. Operatorzy logistyczni wyróżniają się elastycznym podejściem do klienta, a także skuteczną implementacją procesów logistycznych w ich firmach.przeznaczenia wymaga zastosowania rożnego rodzaju usług dodatkowych, takich jak np. usługi logistyczne, spedycyjne, celne, kontrolne itp. Wszystkie te elementy tworzą pojęcie transportu.6 1 J. Neider, Transport międzynarodowy..

Tabela 1 Skutki cech usług transportowych3.

STRUKTURA ORAZ DYNAMIKA RYNKU USŁUG KURIERSKICH W POLSCE Rynek usług KEP (kurier, ekspres, paczka) leży na styku dwóch sektorów - pocztowego oraz sektora usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych.. Klient operatora logistycznego może liczyć na magazynowanie i obsługę zapasów, transportowanie i obsługę ładunku, badanie rynku i tworzenie marketingowego systemu informacji, finansowanie transakcji i obsługę bankową ubezpieczenia.Rynek usług logistycznych w Polsce znajduje się w fazie przemian, wiele firm rozwija zakres tego rodzaju usług w swojej ofercie, zwiększając wartość swojego majątku i liczbę pracowników.. Zapewnienie ciągłości operacji .. na gorąco stanu rynku usług logistycznych w pierwszych tygodniach po wybuchu pandemii.. wiadcz o tym mi dzy innymi badania przeprowadzone przez Antal Global Snapshot w 2012 roku, na podstawie których stwierdzono, e rynek logistyczny nale y do jednych z najbardziej stabilnych rynków pracy, w tym równie rynek polski1[9].Rynek usług logistycznych jest rynkiem rozwijającym się, na którym przedsiębiorstwa oferują kompleksowe usługi logistyczne, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.. Słowa kluczowe: logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze..

Charakterystyka współczesnego rynku usług logistycznych 55 2.4.

Ostatecznie dokonano oceny przydatności zaproponowanego modelu określania poziomu satysfakcji klienta z jakości usług świadczonych przez różnych usługodawców.Zobacz pracę na temat Rynek usług logistycznych na przykładzie firmy transportowo - spedycyjnej.. Doświadczenie logistyczne i kompleksowość usług to główne cechy oferty rynkowej tych firm.. definicja 1 usługa logistyczna Odrębna działalność, która dostarcza jej nabywcom określonych korzyści.. kredytów podwójnie silnie wpływa na ten sektor logi- .. cechy: kompetencję i hart ducha.. Wpływ na to ma kilka kluczowych czynników, w tym przede wszystkim względnie stabilna sytuacja polityczna i gospodarcza.. Poruszana w opracowaniu problematyka konkurencji na polskim rynku usług .Podstawową usługą na rynku usług logistycznych jest usługa transportowa..

9 Skutki cech usług transportowych zostały przedstawione w tabeli 1.

Warszawa 1993, s. 11stycznych oraz charakterystyki rynku usług logistycznych z punktu widzenia wielkości sprzedaży w Europie.. Pierwszy rozdział zaznajamia czytelnika z istotą przemian rynku usług logistycznych i łańcuchów dostaw, w których przedsiębiorstwa TSL odgrywają rolę lidera.rynku usług logistycznych pod względem wzajemnych relacji usługodawców i usłu-gobiorców.. 3rolwhfkqlnd 5]hv]rzvnd :\g]ldá =du] g]dqld ]mhg\qdn#su] hgx sopu usług logistycznych.. Nowe typy usług w działalności gospodarczej Difin, WarszawaCechy usług transportowych powodują również skutki po stronie usługobiorców.. Do ich świadczenia można wykorzystywać dobra materialne, ale bez możliwości zmiany ichUsługi te trudno zaliczyć do usług logistycznych, gdyż leżą w obszarze obsługi marketingowej, sprzedażowej, a czasami działalności produkcyjnej.. Na podstawie wyników badania powstaje ranking firm cieszących się największym zaufaniem klientów.Autor żywi nadzieję, że Konkurencja na rynku usług logistycznych w Polsce to pozycja wydawnicza, która pretendować może zarówno do obszaru publikacji akademickich o charakterze podręcznikowym jak również publikacji monograficznych o charakterze naukowym.. Pierwsze odnosi się do przedmiotu badań.. Rozpatrując szeroko rozumianą logistykę jako dziedzinę naukowo-badawcza należy skupić się na dwóch zagadnieniach.. Są nimi przykładowo konieczność zapłacenia za usługę przed jej wykonaniem, czy brak możliwości rezygnacji z usługi w trakcie jej wykonywania.. Jest to branża stosunkowo młoda, gdyż pierwsze firmy kurierskie w Polsce zaczęły powstawać dopiero w latach 80.Infrastruktura procesów logistycznych usługi logistyczne Istotnym zagadnieniem o którym chciałabym wspomnieć jest cykl życia usługi logistycznej, na którego długość mają wpływ takie czynniki jak: cechy oferty usługowej i charakter potrzeb jakie zaspokaja, cechy popytu na tego rodzaju usługę, zakres nowości oferty usługowej .Cechy usługi logistycznej: odejście od typowo wtórnego popytu na tę usługę, podczas gdy usługa transportowa świadczona jest w wyniku powstania wtórnego popytu; cena usługi logistycznej jest funkcją cen magazynowania, transportu i procesu obsługi klienta; usługa logistyczna podnosi nie tylko wartość towaru, ale także konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.Umowa o świadczenie usług logistycznych jest umową nienazwaną co oznacza w praktyce, że nie jest ona uregulowana szczegółowo w obowiązujących przepisach prawnych, a strony zawierają taką umowę na zasadzie swobody umów działalności gospodarczej, oczywiście zastosowanie znajdują tutaj przepisy kodeksu cywilnego, w zakresie nie uregulowanym przez strony lub w zakresie norm .=(6=<7< 1$8.2:( 32/,7(&+1,., / 6.,(- 6huld 25*$1,=$&-$ , =$5= '=$1,( ] 1u nro =g]lvádz -('<1$.. Scharakteryzować można go w sposób następujący: sektor jest w fazie ekspansji; Rynek przewozów kurierskich w Polsce 94 3.3.W ostatnich latach pomimo wyst pienia kryzysu, rynek usług logistycznych rozwija si do intensywnie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt