Napisz plan własnego rozwoju zawodowego
Jest to plan nauczyciela pracującego na świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Warszawie.. Adres strony 4.. W klasie jest uczeń z deficytami lub geniusz?. Twoje imię i nazwisko.2.. Opracowanie narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych pracy szkoły, lekcji, nauczyciela, ucznia.. Napisz do redakcji.. własnego planu dydaktycznego zajęć z uwzględnieniem przedmiotowego systemu oceniania i treści ścieżek edukacyjnych.. Świetnie, trzeba dla niego zmodyfikować plan nauczania i napisać odpowiedni program.Plan rozwoju zawodowego.. Kluczowym, zatem staje się jak najbardziej efektywne rozwijanie kompetencji pracowników.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. z 2003r.Pamiętajmy, że na podstawie planu rozwoju zawodowego będziemy musieli napisać sprawozdanie, im plan będzie bardziej precyzyjny, tym łatwiej uporamy się ze sprawozdaniem z jego realizacji.. Z póżniejszymi zmianami (Dz.U.. Na bieżąco przez okres stażui wycieczki.. Imię i nazwisko nauczycielaZastanawiasz się jak zadbać o plan rozwoju kariery zawodowej?. Umieszczasz na niej swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia) oraz tytuł planu, czyli po prostu:.Czas biegnie nieubłaganie i nadchodzi ten moment, aby z całą odpowiedzialnością za przepracowany staż zabrać się i za to zadanie.W artykule Autorka omawia podstawy prawne związane z awansem zawodowym, zadania opiekuna stażu oraz przedstawia propozycje dotyczące tego, jak napisać plan rozwoju zawodowego..

Publikacja planu w Internecie IX.2016 Plan rozwoju zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o podstawę prawną: Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. Jak napisać plan?. Plan rozwoju zawodowego można opracować w formie opisowej lub tabelarycznej - przy czym ta druga jest z pewnością .zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. z 2003 r.Plan dołączony do wniosku Zatwierdzenie przez dyrektora 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwrot do korekty (w formie pisemnej), pieczątka, podpis dyrektora, data Poprawa planu W wyznaczonym przez dyrektora terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy.. Rozumienie tego pojęcia jest zawsze bardzo subiektywne, co oczywiście nie jest błędem, gdyż każdy ma.Jak napisać ten dokument?. Mówi się, że „cel bez planu jest tylko życzeniem".. Odpowiednie zaprojektowanie ścieżki kariery z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych może pomóc pracownikowi w dalszym rozwoju, a firmie dostarczyć wymiernych rezultatów.. Przygotowanie planów i programów spotkań z rodzicami (pedagogizacja, szkolenia itp.), doskonalenia .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Wiem, że moje działania prowadzą do określonych celów, ponieważ realizuję zgodnie z planem punkt c 5.0 1 głos 1 głos Oceń!.

Tworzenie planu rozwoju szkoły, programu wychowawczego.

// Głos Nauczycielski.. III PRAŻMOWSKA Krystyna, SKALIK Krystyna : Planowanie własnego rozwoju w aspekcie zdobywaniaCele - uczestnik: potrafi wyszukać przepisy prawa dotyczące awansu, poznaje procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, potrafi napisać plan rozwoju zawodowego, nabywa umiejętności dokumentowania własnego dorobkuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko stażysty: Mariusz Wawszczak mgr teologii KUL z przygotowaniem pedagogicznymRealizacja planu rozwoju zawodowego (2 lata i 9 miesięcy) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (30 dni od dnia zakończenia stażu) Ocena dorobku zawodowego za okres stażu (ustalona przez dyrektora w terminie nie dłuższym niż 21 od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, pozytywna lub negatywna).. Plan został napisany w roku 2006 według rozporządzenia MENiS.Przygotowane przeze mnie sprawozdanie szczegółowo odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego.. Zanim napiszesz plan rozwoju zawodowego nauczyciela trzeba: Poznać pięcioletni plan rozwoju szkoły.. Artykułowi towarzyszy gotowe narzędzie - przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.-publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie,-publikowanie czterech scenariuszy zajęć,-publikowanie trzech artykułów na temat :1 adaptacja trzylatków w przedszkolu..

własnej, itp. dotyczącej awansu zawodowego, publikacji.

Plan Rozwoju Zawodowego jest bardzo ważnym dokumentem z okresu stażu - składając poproś o potwierdzenie jego złożonej na kopii.Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. W konsekwencji nieustannie powstają nowe zawody a istniejące dotąd zanikają.„ Żeby pytać o drogę trzeba wiedzieć, dokąd chce się iść" Kariera to droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu.. (2) 3.Realizacja, to:.. Nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.PLAN rozwoju zawodowego nauczyciela (propozycja rozwiązań) // Głos Nauczycielski.. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Zapoznanie się z takimi dokumentami jak: - Statut Szkoły -Wewnątrzszkolny System Oceniania - Szkolny program wychowawczy, profilaktyczny oraz planFindict - Rozwijanie pracowników.. Dziękuję .Chociaż te główne cele mogą wydawać się trudne do osiągnięcia, to jednak możemy je zrealizować jeśli stworzymy prosty plan kariery.. Plany rozwojowe i ich realizacja.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.Jak każdy inny dokument, również plan musi posiadać swoją stronę tytułową..

1-4 PLAN rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza / oprac.

Czy wiesz, że zmiana pracy może Ci w tym pomóc.. Mając jasny i skuteczny plan rozwoju zawodowego będziesz mogła zmienić ścieżkę kariery lub osiągnąć upragniony cel na obecnej ścieżce.3.. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego,Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?. Planowanie własnej kariery zawodowej - Indywidualny plan rozwoju kariery (cz.4).. 2.Cała Polska czyta dzieciom.. Przed złożeniem planu Dyrektorowi skonsultuj się z opiekunem stażu.. Formularz kontaktowy.. Oceń!. Atuty sporządzania własnego planu rozwoju zawodowego(ścieżki kariery) W warunkach gospodarki rynkowej mamy do czynienia z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym, rozwojem nauki i nowymi technologiami.. Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt