Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka polskiego w klasie 5
prowadzonych przez Beatę Zając.. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Obejmuje on wymagania z podstawy programowej, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się po zajęciach przewidzianych programem nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. do 30.06.2011r.Nauczany przedmiot - SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Średnia ocen klasy 3. zostały przeprowadzone zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów klasy trzeciej.5.. Układanie obrazków z części (z różnicowaniem stopniowania trudności).. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. Założenia pracy z uczniami o obniżonych możliwościach psychofizycznych.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej Teczka z kartami pracy przeznaczona do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie 4. w wiadomościach i umiejętnościach z języka polskiego przewidzianych programem.Sprawozdanie z realizacji godzin w ramach projektu ..

Program zajęć jest zgodny z programem nauczania języka polskiego w klasie VI.

Zrealizowano 63/96 godzin.1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. Układanie z gotowych elementów wg wzoru.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .uczęszczania na zajęcia i po konsultacji z nauczycielami uczącymi w tych klasach; bowiem tylko w dwóch klasach spośród pięciu klas III lekcje języka polskiego prowadzę ja.. prowadzonych przez Jolantę Godula.. Wymiar zatrudnienia, np.18/18 Liczba godzin do wypracowania w ….. semestrze Liczba godzin przepracowanych .. Głównym celem zajęć było ukazanie sposobu na ciekawe i twórcze wykorzystanie czasu wolnego, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań .Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III..

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.

Schodziliśmy powoli w dół.. za okres od 04.01.2010r.. Realizowane w ramach projektu ,,pokonajmy bariery" Beata Łaś-Zawadzka Uczniowie podczas zajęć rozwijali umiejętność samodzielnego redagowania tekstów ze zwróceniem uwagi na poprawność gramatyczną, stylistyczną i ortograficzną.Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V.. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności ortograficzne i językowe z zakresu szkołyZajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. Powstał jako odpowiedź na konkretną potrzebę - został napisany dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .„Zawsze można liczyć na pomoc" dla klas IV-VI szkoły podstawowej realizowany w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu „Dobry start kluczem do przyszłości" „Non scholae, sed vitae discimus"-Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia Szkoła Podstawowa w Bogucicach 2009 Opracowała Magdalena Kołodziej nauczyciel języka polskiego i historii w klasach IV-VI I..

Pomoc w rozpoznawaniu swoich ...Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti.

na które nie ma czasu w czasie zajęć lekcyjnych, możliwość przygotowania akademii (czas na próby, przygotowanie rekwizytów .. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony .W ramach projektu „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość" w Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku w dniach od 16 stycznia do 14 marca 2012r.. Założenia programowe.. 2.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.. OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.stwierdziłam, że należy zorganizować dla tych uczniów pomoc z języka polskiego w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na których będą mogli wyrównać poziom umiejętności polonistycznych.. 4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.

Kilka osób z naszej klasy wybrało się na spacer do lasu.. Nauczyciel znajdzie tu 30 kart do indywidualnej pracy z uczniem.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Uczniowie mający problemy z przyswojeniem materiału z języka polskiego na lekcjach, naZajęcia z języka polskiego rozwijające zainteresowania uczniów.. Cele koła wyrównawczego: Wzmocnienie wiary ucznia w swoje mo Ŝliwo ści oraz poczucie odpowiedzialno ści za własny rozwój.. Scenariusz 5. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. WSTĘP Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuUczestnicy zajęć otrzymali pozytywne oceny semestralne z języka polskiego, jednak mają nadal wiele trudności, problemów w zakresie ortografii, interpunkcji, wiedzy o języku, redagowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych, odbioru i interpretacji tekstów literackich, dlatego powinni nadal uczestniczyć w/w zajęciach.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. Dr Harry T. Chasty CELE ZAJĘĆ: Korygowanie, kompensowanie i usprawnianie uczniów mających braki.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GODZIN WYNIKAJĄCYCH Z Art. 42 ust.2 pkt 2 KN.. SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH .Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowany w kl. V I. do 30.06.2011r.„Skoro dziecko z niepełnosprawnością nie uczy się w taki sposób, w jaki ty je uczysz, to czy nie możesz uczyć go w taki sposób, w jaki ono się uczy?". WSTĘP .Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od .. Uczęszczało na nie 8 uczniów - 4 chłopców i 4 dziewczynki z klasy III a.. Ćwiczenie pamięci wzrokowej: - Dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (figury liczbowe - wg kostki do gry), loteryjki, domina, itp.Program zajęć wyrównywania wiedzy z języka polskiego przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej w Kocku.. za okres od 04.01.2010r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt