Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty 2018
Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Joanna .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju .. 9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. "Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!Nauczyciel stażysta przygotowuje sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. Przykład ze sprawozdania w formie tabelarycznej:2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.. Podsumowanie stażu wZa drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.

Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Dział: Sprawozdanie ze stażu.. Musi więc odnieść się do wszystkich zaplanowanych działań, napisać, co zrobił, a czego nie, podać terminy i oczywiście wspomnieć o efektach.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.nauczyciela stażysty ubiegającego się o .. · Sprawozdanie z działań dodatkowych w grupie · Arkusz obserwacji dziecka .. dokumentacji ze stażu w postaci tzw. (2020-06-22) sprawozdanie zgodnie z rozporządzeniem z 2013 rokuObecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).1 plan rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela kontraktowego okres stażu: 01.09.2018 r. - 31.05.2020 r. nauczyciel: 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust..

Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą.

Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. W pierwszym roku mojego stażu prowadziłam grupę dzieci 3 - 4letnich, natomiast w drugim i trzecim ze względu na utworzenie w placówce trzeciego oddziału stałam się wychowawcą dzieci 4 - 5 letnich.Zgodnie z nowymi zasadami podstawowe zadania opiekuna stażu zostały opisane w następujący sposób: współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty w szczególności zapoznaje nauczyciela z dokumentami obowiązującymi w danej placówce, w tym z dokumentacją przebiegu nauczania .Sprawozdanie zrealizacji stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Czytamy „W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust..

Teczki stażysty.

Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d.. 2.•Stwierdzenie, czy nauczyciel stażysta spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego - §6 ust.2 z Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1..

Kontrakt z opiekunem stażu.

Może to zrobić dwojako: tabelarycznie lub opisowo.. Sprawdzamy, jakie nowości wprowadzono w ścieżce awansu zawodowego nauczyciela od nowego roku szkolnego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020 Opiekun stażu: MAJ 2020 Stażysta: ,,,,, - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce odbywania stażu:Przełożony ocenia sposoby i metody jego pracy, a także zgodność jego osiągnięć w odniesieniu do zapisów zawartych w planie rozwoju zawodowego tegoż nauczyciela stażysty.. w oparciu o plan rozwoju .3.. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: „Nowe zasady awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium" w DODN w Wałbrzychu.W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.. Katarzyna Strojnowska.. Tarnów.. ze zmianami • Prezentacja powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami § 6 ust.2 zawartymi w planie rozwoju.. Sandomierz.Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczyciela stażysty to należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zajmujący się stażami zawodowymi) z prośbą o ich rozstrzygnięcie - art. 9h ust.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Staż nauczyciela Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym.Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic!. Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku .Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .Zadania opiekuna stażu.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.. Agata Szczepaniak-Masłowska.. Nauczyciel przedstawia spełnienie poszczególnych wymagań,Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli objęły zarówno staż, jak i następującą po nim weryfikację jakości pracy nauczyciela, i właściwe postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania wyższego stopnia.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalina1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt