Rozprawka typu for and against
- Przedstawione s¹ tutaj argumenty za i przeciw jakiemuœ twierdzeniu.. - W rozwiniêciu, w dwóch osobnych akapitach, przedstawiamy (i omawiamy) ar gumenty za i przeciw.. Mo¿emy równie¿ przedstawiæ arNov 10, 2019Rozprawka typu Opinion Essay po angielsku.. 80% Wady i zalety bycia sławnym.. - We wstêpie okreœlamy temat nie podaj¹c naszej opinii.. Może komuś pomoże!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt