Charakterystyka uczniów w klasie
A ambicje przywódcze Damian ma.Ta chęć przywództwa rodzi w klasie duże konflikty.W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV.. językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej, S.A. Warszawa.. Identyfikacja problemu Od września jestem wychowawcą klasy I c.. Uczniowie chętnie realizowali różne zadania, zarówno te planowane, jak i te wymyślone przez siebie, aktywnie włączali się w przygotowywanie imprez, apeli, podejmowali działania w grupach, odnosili sukcesy, sami zauważyli, ze ich praca przynosi efekty.Wyniki analizy postulatów i przepisów dotyczących opiekuńczej pracy wychowawców klas w zestawieniu z realizacją tej subfunkcji w praktyce szkolnej, pozwalają na sformułowanie następują-cych wniosków: - badani wychowawcy klas dysponują niekompletnymi i niezbyt rzetelnymi informacjami na temat poszczególnych uczniów oraz klasy jako .Zawsze możżemy na sobie polegać i w razie konieczniosci odpisać pracę domową.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/.. Justyna Czerwińska.. Większa część klasy nie przysparza żadnych problemów, ale jest też grupa uczniów, którzy sprawiają kłopoty dydaktyczne i wychowawcze.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%..

Ilość uczniów1.

Organizacja wycieczek: lp data CEL WYCIECZKI Uczniowie korzystający z pomocy w zakresie:Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Wychowawczynią jest pani Maria Szczęch.. i nieuspr/ Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej6 III.. Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.. Czasami dochodzi do drobnych sprzeczek i bójek z udziałem"najaktywniejszych uczniów,którzy po prostu chcą zwrócić na siebie uwagę.Klasa IIIa.. Jednak silniejsze jednostki w klasie nie chcę by uczeń mający ogromne problemy z nauką był klasowym przywódcą.. Jest to potrzebne na przykład, jeśli nastolatek planuje zapisać się do szkół specjalizujących się w wojsku lub odbyć służbę wojskową.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.. Około 12.roku Ŝycia krystalizuj ą si ę zdolno ści kierunkowe.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. Klasa IIIa 15 uczniów ma, w tym 6 uroczych dziewczynek i 9 przystojnych chłopców.. i nieuspr./ Uczniowie z najmniejszą liczbą opuszczonych godzin /w tym uspr.. Opis przypadku - Problem uczennicy nadmiernie opuszczającej zajęcia szkolne..

Klasa III liczy 10 uczniów.

Uczniowie uczęszczający do tej klasy są bardzo żywi, spontaniczni, zdarzają się problemy z zachowaniem niektórych uczniów w grupie.Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Przejście ucznia do klasy IV jeszcze w większym stopniu przyczyniło się do zwiększenia trudności w nauce.. (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im.. Propozycja o nie klasyfikowaniu uczniów do klasy IIICharakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera.. ), albo dynamiczna, kiedy postać zmienia swą osobowość pod wpływem różnych okoliczności życiowych (czas, otoczenie, przejścia życiowe, wpływ innej osoby itp.).. Nowi nauczyciele, większy zakres wiedzy i umiejętności do opanowania powodował, że problemy w nauce narastały.. Obecny system szkolny promuje nast ępuj ące formy pracy z uczniem zdolnym: - specjalne klasy i szkoły,Ogólna charakterystyka ucznia zdolnego Uczniów zdolnych charakteryzuje: - w sferze poznawczej: Szybkość oraz szerszy zakres opanowywanej wiedzy, dobra pamięć Dobra umiejętność szukania związków i nietypowych skojarzeń, sięganie po dodatkowe informacje, swobodne kojarzenie faktów, tworzenie uogólnień, łatwośćz harmonogramem, który przedstawia tabela nr 1.. Chłopiec czuł się gorszy, niż inni jego koledzy, gdyż .Jedenastu uczniów w klasie posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej PP, są to uczniowie: Maria, Emilia, Łukasz a, Julia, Alicja i Natalia, Maciej, Aleksandra, Joanna, Patryk i Krzysztof..

Brak akceptacji ucznia ze strony pozostałych uczniów w klasie.

Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Funkcję przewodniczącego sprawuje Wojciech Juszak, zastępuje go Wiktoria Obara, a kasę zbiera Oliwia Obara.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. imię i nazwisko ucznia temat konkursu etap miejsce organizator konkursu nauczyciel przygotowujący OPIEKA I WYCHOWANIE.. Mają duży potencjał możliwości, są aktywni i dosyć dobrze zorganizowani.. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Uczniowie zaniedbujący obowiązki szkolne ( np. notoryczne spóźnianie się na lekcje, nie odrabianie zadań, brak przyborów szkolnych, książek, nie wynikający z problemów finansowych ) : III WYKROCZENIA PRZECIWKO DYSCYPLINIE W SZKOLEZwiększyła się aktywność uczniów w pracach na rzecz klasy.. Gołańcz.. CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI UCZNIA Rodzaje specjalnych potrzeb edukacyjnych i ich uwarunkowania Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trzeba rozumieć zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności wCharakterystyka może być statyczna, jeśli charakteryzujemy postać w określonym momencie jej życia (w klasie, w czasie obozu itd..

Jest to liczna grupa, bo uczęszcza do niej 28 uczniów.

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.I.. Ponieważ w roku 2015 sprawdzian ucznia szkoły podstawowej w ostatnim dniu naukiNazwa zajęć Liczba uczniów klasy.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Analiza i opis przypadku - charakterystyka czytelnika.. Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.Charakterystyka krok po kroku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Język polski.. W klasie jest więcej dziewcząt niz ,chłopców.Nie przedszkadza nam to jednak w utrzymaniu zgody i harmonii.. Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani; Uczniów .uczniowie z najwyższą absencją:/ w tym uspr.. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. W badaniu uczniów klas I i II wykorzystano testy przygotowane przez zespół nauczycieli ds. badań, a w klasie III skorzystano z oferty Wydawnictwa Operon - uczniowie pisali Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty.. Nagajowa, Słowa i świat, Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej .Klasa jako grupa społeczna Specyfika klasy jako grupy Nauczyciel, a szczególnie wychowawca klasowy nie może traktować klasy jako sumy poszczególnych uczniów i nie uświadamiać sobie, że zarówno stosunek do nauki, postawy wobec szkoły, klasy, nauczycieli, jak i realne zachowanie w szkole są ściśle związane z procesami społecznymi zachodzącymi w klasie i z jej strukturą społeczną.w celu pobudzenia uczniów do autorefleksji i samopoznania, w celu prognozowania dalszego rozwoju interesujących nauczyciela zjawisk w klasie, w celu zdobycia in ormacji na temat przeciętnej wartości danego zjawi-ska dla określenia, czy jest ono typowe np. dla dzieci w danym wieku, − − − − − − − − − − − −W klasach pocz ątkowych zdolno ści s ą jeszcze mało sprecyzowane, ujawniaj ą si ę w ogólnych kompetencjach poznawczych.. Frekwencja 92,86.. Szkoła nie wspomaga się asystentami choć w klasie jest jeszcze jeden chłopiec z ZA.Poprzednia wychowawczyni - (niestety odeszła po pierwszym roku), wyeliminował bójki - dzięki jej zrozumieniu nie zwalano winy już .Charakterystykę ucznia w klasie 11 w tablicy projektowej zapewnia wychowawca klasy.. Charakterystyka ucznia ze szkoły do wojskowego urzędu zaciągu .Charakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców..Komentarze

Brak komentarzy.