Charakterystyka klasy 2 na koniec roku szkolnego
Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Po kilku miesiącach nauki w klasie I - na podstawie uzyskanych wyników można podjąć wobec dziecka działania pedagogiczne ( np. ćwiczenia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ) Z końcem roku szkolnego - pozwala to zweryfikować wstępną diagnozę, jak również sprawdzić czy podjęte działania przyniosły oczekiwane .Dyrektor powinien na początku każdego roku szkolnego wręczyć taką informację nauczycielowi.. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wymaga dostosowania do organizacji pracy w danym roku szkolnym.. Uczniowie zaniedbujący obowiązki szkolne ( np. notoryczne spóźnianie się na lekcje, nie odrabianie zadań, brak przyborów szkolnych, książek, nie wynikający z problemów finansowych ) : III WYKROCZENIA PRZECIWKO DYSCYPLINIE W SZKOLE.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymCharakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców.. Rodzaj imprezy Liczba .Od początku roku szkolnego dzieci systematycznie poznają litery, cyfry, uczą się głoskować, czytać i liczyć..

Bierze aktywny udział w życiu klasy.

Gotowość do samodzielności 11 Rozdział 2.. Uczennica Julia T. i Tomasz M. znacznie wyróżnia się na tle klasy pod względem osiągnięć edukacyjnych.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. Wykorzystano testy Oxford University Press do badania kompetencji z języka angielskiegoNa przykład, uczeń jest przekonany, że w danym roku szkolnym bardzo dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków, bezinteresownie pomagał innym, nie ulegał żadnym pokusom, ani nałogom i w ogólne wydaje się być osobą godną naśladowania, a tu tylko ocena bardzo dobra na koniec roku szkolnego.. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI ( śr. 27, 8 punktu ), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu .Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania 5.. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. Nie rodzi to konieczności sporządzania nowych umów z nauczycielem w każdym roku - wystarczy, gdy dyrektor szkoły .I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o to, co po roku pracy z Niną jej wychowawczyni może powiedzieć o jej edukacji..

Koniec roku szkolnego 2019/2020.

zm.) § 2 ust.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Samoświadomość i struktura Ja 10 1.4.. Oddział przedszkolny w .. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.Zawsze na koniec roku nachodzi mnie smutna refleksja.. O ocenianiu; OK w naszej szkole; OK zeszyt; RUN w naszej szkole; Dokumenty szkolne .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docW każdym razie znacznie, na koniec roku szkolnego, zmniejszyła się liczba ocen niedostatecznych - z 19 do 6 i ocen dopuszczających 89 do 72.. Zrealizowano 35 godziny wychowawcze w całym roku szkolnym 2015/2016 (I semestr- 17, II semestr- 18).. Poza tym należy pamiętać, że proces naprawy problemu ciągle trwa i, tak naprawdę, dopiero przyszłoroczny egzamin gimnazjalny i oceny, które uczniowie uzyskają na koniec trzeciej klasy .INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Z dnia na dzień robią postępy, co jest powodem satysfakcji dla wychowawcy i rodziców..

Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.

Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. W klasie doskonale wywiązuje się z roli skarbnika.. Zajęcia edukacyjne: Wypowiada się zdaniami na dany temat.2.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Są wśród nich zarówno pozycje klasyczne, jak i takie, które na listę lektur trafiły zaledwie kilka lat temu.. Klasa .. jest zespołem zróżnicowanym pod względem wychowawczym i osiągającym słabe wyniki w nauce.Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Współpraca z rodzicami /zebrania klasowe, spotkania indywidualne, inne formy kontaktu; zaangażowanie rodziców na rzecz klasy i szkoły/:Zadania które należy zaliczyć do zadań opiekuńczych wychowawcy klasy to m.in.: zwracanie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, analizowanie przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych, dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; badanie przyczyn opuszczania .Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013..

Można by powiedzieć, jak to ...Charakterystyka klasy V integracyjnej.

Oprócz tego ocena opisowa zawiera akapit dotyczący zachowania i ta część jest już bardziej rzeczowa i zindywidualizowana.Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Uczniowie klasy III osiągnęli w tym roku szkolnym średnie wyniki, świadczą o tym miesięczne sprawdziany oraz wyniki diagnozy po klasie III.. Myślę sobie wówczas o tych, którzy znów wrócą do domów tylko z byle jakim świadectwem - średniacy bez pasków i nagród, słabeusze bez szkolnego sukcesu.§ 2 ust.. W szczególności upodobali sobie gry i zabawy z wykorzystaniem słownika polsko-angielskiego, angielsko-polskiego oraz z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.Dyskoteki na pewno niejednemu nie jednemu z nas pozostaną na długo w pamięci.. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieli naturalną dla młodych ludzi potrzebę rozrywki i pomagali nam w organizowaniu dyskotek.1.2.. Potrafi dokonać samooceny swojego postępowania.. Charakterystyka zespołu klasowego: .. Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu lub rodzaj zawodów / osoba odpowiedzialna Osiągnięcia praca na rzecz klasy i szkoły, wolontariat ( formy działania, liczba uczniów), wycieczki, imprezy klasowe itd.. Na szkolnych korytarzach podczas tradycyjnych apeli występują na środek uczniowie wzorowi, z paskami na świadectwach, laureaci konkursów przedmiotowych, świetni sportowcy.. Zmiany form aktywności dziecka i podejmowanych działań 13 2.1.. Wystę-puje w przedstawieniach teatralnych.. bardzo często ( 3 ), często ( 2 ), czasami ( 1 ) 1.Na zajęciach wykorzystywałam metody takie jak: burza mózgów, drama, łańcuch skojarzeń, dyskusja, mini wykład, niedokończone zdania.. Wnioski do pracy z klasą w kolejnym roku szkolnym; Oto przesłane przez Panią Agnieszkę Sprawozdanie wychowawcy klasy 3.. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach.. Wprowadzenie, czyli o zróżnicowaniu rozwoju 13 2.2.. Uczeń Mateusz L. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego .Druki do stypedium szkolnego socjalnego na rok szkolny 2018/2019; Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej na rok 2020/2021; Rada Rodziców; Informacja na temat obiadów.. O zróżnicowaniu indywidualnym, między płciami i w rozwoju fizycznym 14 2.3.Rok szkolny - okres przeznaczony na realizację programu nauczania jednej klasy; w Polsce zależnie od szczebla szkoły trwa do końca sierpnia lub od początku września do czerwca roku następnego, co daje łącznie ok. 210 dni nauki; w innych krajach od 150 do 240 dni nauki; rok szkolny dzieli się zazwyczaj na semestry (półrocza) lub na 3-4 okresy, kiedy dokonuje się podsumowania .Lektury szkolne dla klasy 6 szkoły podstawowej w roku 2020/21 to pozycje, których czytanie wymaga skupienia i nie zawsze jest dla ucznia proste i przyjemne.. zm).klasy IV wzorowany na arkuszu sprawdzianu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, zgodnie z nową formułą sprawdzianu obowiązującą od 2015 roku.. Wobec kolegów jest miła, otwarta i uczynna.. Kamienie milowe rozwoju w środkowym wieku szkolnym 7 1.3.. Organizowane były przy każdej sprzyjającej okazji i zawsze dobrze się na nich bawiliśmy.. Uczniowie z problemami dydaktycznymi: Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania V.. Ponieważ sala zajęć sąsiaduje z biblioteką szkolną, dzieci są tam częstymi gośćmi, wręcz wyczekują na otwarcie biblioteki.Zachowanie; Jest pracowita i obowiązkowa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt