Charakterystyka polskiego rynku usług logistycznych
Autorzy.. Konwencje, umowy, regulaminy dotyczace działalności spedytora 3.4.. Wpływ na to ma kilka kluczowych czynników, w tym przede wszystkim względnie stabilna sytuacja polityczna i gospodarcza.Rynek usług logistycznych, analiza wybranych aspektów problemowych Na rynku TSL w ci ągu ostatnich kilku lat zasadniczo zmieniło si ę zapotrzebowanie na usługi logistyczne.. Rynek Transport Spedycja Logistyka jest miernikiem wzrostu koniunktury gospodarczej, dlatego kryteria wzrostu rynku mają głownie wymiar makroekonomiczny.. Jakość i sprawność operacji logistycznych 65 2.Dokonano w nim ogólnej charakterystyki usług logistycznych, ze wskazaniem na ich istotę, na budowę rynku usług logistycznych w Polsce itp. Pierwszy kierunek rozwoju to rozwój firmy w kierunku usług logistycznych, gdzie większość firm rozpoczęła swoją działalność od usług kurierskich np.ne oraz przedstawiono rynek usług logistycznych w Polsce.. 85% Charakterystyka przemysłowych rowiązań logistycznych na przykładzie zakładów meblarskich „Filipek" w Węgrowie;Z punktu widzenia oceny wartości rynku usług logistycznych, zawartej w opracowaniu Instytutu Fraunhofera „Top 100 w transporcie i usługach logistycznych", Polska utrzymała 7 pozycję wśród krajów europejskich.. Oferta usług 48 3.. Następnie omówiono zakres prowadzonej oceny usług, kryteria oceny oraz uwarunkowania kształtujące poziom cech usługi logistycznej..

Charakterystyka polskiego rynku usług TSL 3.2.

Rozwijało si ę ono wraz z rosn ącą mi ędzynarodow ą wymian ą gospodarcz ą, a najwi ększ ą dynamik ę nabrało po przyst ąpieniu Polski do Unii Europejskiej.1 Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Transportowej RYNEK USŁUG LOGISTYCZNYCH W POLSCE 1.. W obecnym kształcie książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których kolejno, w sposób logiczny, zostały omówione podstawowe problemy z .Charakterystyka usług kurierskich w Polsce.. Podstawową usługą na rynku usług logistycznych wynikającą z potrzeby70 AUTOBUSY Agnieszka CHOJNACKA USŁUGA LOGISTYCZNA JAKO PRZEDMIOT RYNKU Streszczenie W artykule przedstawiono charakterystykę i systematykę usług logistycznych.Omówiono uwarun-kowania ich kształtowania na rynku transportowo-spedycyjno-logistycznym (TSL).. Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego zaznacza, że 10 lat Polski w UE to okres bezprecedensowego rozwoju naszej branży TSL.319 gotowych pozycji.. Charakterystyka polskiego rynku e-commerce Polski rynek internetowy od początku swojej działalności wykazywał ciekawą różnicę w stosunku do najstarszego rynku e-commerce na świecie w Ameryce Północnej..

Krajowy rynek usług logistycznych 54 3.2.

W mojej opinii jest to około 450-500 firm, które można traktować jako spedytorów ze względu na zakres przedmiotowy oraz strukturę oferowanych przez nie usług.Zmiany, jakie zaszły na polskim rynku usług kurierskich wyróżniły dwa kierunki rozwoju, przyjęte przez poszczególnych operatorów.. Wartość i wielkość rynku usług kurierskich w Polsce .35 2.4. Wdrażanie systemów logistycznych w firmach kurierskich .39 2.5.. Dane te świadczą o rosnącej randze naszego kraju na logistycznej mapie Europy oraz o jego atrakcyjności dla zagranicznych .Szeroko rozumiany rynek usług transportowych jest polem zmagań wielu przedsiębiorstw w tej branży.. Korzyści płynące ze współpracy z firmą 63.. WSTĘP Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki.Rynek usług transportowych w Polsce i Unii Europejskiej 1) Co to jest rynek?. Kraje członkowskie Unii Europejskiej zaczęły ze sobą współpracować, co .2.. SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA USŁUG I JEGO ZNACZENIE W FIRMIE RABEN POLSKA 65 1.. Omówiono również zjawisko outsourcingu usług logistycznych i wynikające stąd konsekwencje dla tego sektora.. Charakterystyka podstawowych kierunków jego zmian oraz perspektywy rozwoju 53 Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski - Ewolucja postulatów przewozowych ..

... cel i funkcje centrów logistycznych.

gdyż w strukturze kosztów logistycznych, koszty transportowe wynoszą do 75% 7 W. Grzywacz, .. W rozdziale tym zarysowano również pojęcie usług kurierskich.Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych The market of Polish TSL services based on statistical data Anna Gryko-Nikitin Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki .. Mają one marki, które są lubiane i cenione na całym świecie, a wśród niektórych osób wywołują ogromne emocje.. Język polski.. Tematy, spisy treści, plany prac.. Pliszka M., 2008, Rynek usług kurierskich w Polsce, Słupskie Prace Geograficzne 5, s. 113-122.. Analiza porównawcza funkcji oraz zadan spedytora i operatora logistycznego .. .42 3.1.. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe.. Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 96 Seria: Administracja i Zarządzanie, s. 29-38.. E. Portera - model pięciu sił konkurencyjnych: groźba nowych wejść, konkurenci, substytuty, siła przetargowa dostawców, siła przetargowa nabywców.W roku 1995 pierwsze wydanie było jedną z pierwszych publikacji, jakie ukazały się na polskim rynku wydawniczym, traktujących o funkcjonowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie..

Na polskim rynku obecneCharakterystyka współczesnego rynku usług logistycznych 2.4.

Kierunki rozwoju rynku usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej Rozdział 3 Przewozy kurierskie 3.1.. Ustawy i formuly handlowe w pracy .Rynek usług logistycznych w Polsce znajduje się w fazie przemian wiele firm rozwija zakres tego rodzaju usług w swojej ofercie zwiększając wartość swojego.. Istota usług kurierskich 3.2.. Charakterystyka współczesnego rynku usług logistycznych Analizując sytuację w branży TSL warto przyjrzeć się otoczeniu gospodarczemu, w jakim działały przedsiębiorstwa.Przyjmuje się, że rynek usług logistycznych jest kolejną fazą w rozwoju rynku transportowo-spedycyjnego, natomiast usługa logistyczna jest usługą spedycyj-ną „wyższego rzędu" [Szczepaniak (red.), 2002, s. 308].. 2) Charakterystyka rynku usług transportowych 3) Główne cechy rynku transportowego 4) Funkcje rynku transportowego 5) Sytuacja na polskim rynku transportowym 6) Plany rozwoju polskiego rynku transportowego 7) Sytuacja na europejskim rynku transportowymCharakterystyka usług … 65 rosnący udział transportu samochodowego nawet w przypadku dostaw międzynarodowych10.. Prace z dziedziny Logistyka.. Na końcu znalazła się dyskusja na temat definio-wania jakości usług logistycznych oraz omówienie metod i wskaźników pomiaruUsługa logistyczna obejmuje między innymi optymalny stosunek ceny do rodzaju zrealizowanego świadczenia, krótkie terminy dostaw, wysoki standard jakościowy, dochowania terminów realizacji zleceń, gotowość udzielania informacji o stanie obróbki zlecenia oraz posiadanie przeszkolonego i wyspecjalizowanego zespołu pracowników.Wejście Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że rynek usług logistycznych zaczął się rozwijać.. Pozycja firmy na rynku 54 3.1.. STRUKTURA ORAZ DYNAMIKA RYNKU USŁUG KURIERSKICH W POLSCE Rynek usług KEP (kurier, ekspres, paczka) leży na styku dwóch sektorów - pocztowego oraz sektora usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych.uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne 39 Andrzej S. Grzelakowski - Rozwój polskiego sektora transportu w latach 1990-2015.. W celu bardziej obrazowej charakterystyki rynku transportowego, transport można podzielić na: transport drogowy, kolejowy, morski i powietrzny.Wspomniana dostępność usług KEP dla niemal każ-dego klienta powoduje, że operatorzy KEP są naj-bardziej rozpoznawalnymi podmiotami w sektorze usług logistycznych.. Rynek przewozów kurierskich w Polsce 3.3.. Perspektywy rozwoju sektora2.. W Polsce na początku roku 2001 większość transakcji zawierana była za pośrednictwem portaliAktualnie na naszym rynku działają wszyscy najwięksi „gracze globalni", ale trudno jest jednoznacznie określić ile firm spedycyjnych jest aktywnych na polskim rynku.. Logistyka w firmie kurierskiej.. 42 Rozdział 3 Charakterystyka przedsiębiorstwa działającego w branży usług kurierskich na przykładzie Poczty Polskiej 3.1.Konkurencjanarynku usługlogistycznychwPolsce.. Umowa spedycji i jej charakterystyka 3.3.. Dla lepszego przedstawienia sytuacji na rynku usług transportowych zastosujemy model konkurencji M..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt