Środki stylistyczne i ich funkcje
Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.Antyteza - środek stylistyczny polegający na zestawieniu elementów znaczeniowo przeciwstawnych w jedną całość treściową w celu uzyskania większej ekspresji, np.: lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć, pełno nas, a jakoby nikogo nie było Inwersja - odwrócenie jakiegoś ustalonego porządku.. Funkcje: wyrażenie emocji.. - ŚRODKI STYLISTYCZNE (wybrane środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora, animizacja, personifikacja, peryfraza, oksymoron, hiperbola .3.. Temat ten, jest często postrachem maturzystów.Środki stylistyczne.. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu; Patrzę w niebo .Słowotwórcze środki stylistyczne.. Mało kto wie, że przeciwieństwem hiperboli jest litota (figura stylistyczna polegająca na minimalizowaniu znaczenia zjawiska).. a) porównanie homeryckie - drugi człon jest znacznie bardziej rozbudowany, pojawia się w poezji epickiejŚrodki stylistyczne - środki używane w szeroko pojętej sztuce, mające na celu wywołanie u odbiorcy pożądanych emocji, środki artystycznego wyrazu, do których zaliczamy: alegoria aliteracjaszkoła podstawowa język polski klasa 4, 5, 6 autorka: Anna Foks Temat: Środki stylistyczne.. Wyróżnia się kilkadziesiąt środków stylistycznych, dlatego omówienie każdego z nich może być nie lada wyzwaniem..

środki poetyckie.

Daję naj :) Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu; Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi: Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, Omijam koralowe ostrowy burzanu.. 3.PrzerzutniaŚrodki stylistyczne: apostrofa, kompzycja paralelna, antytezy, refren, rymy zewnętrzne i wewnętrzne-środki stylistyczne występujące w bogurodzicy w tym kawałku użyto 'Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, U twego syna Gospodzina Maryja!". Czasami środek stylistyczny precyzuje określenie, ułatwiając wyobrażenie sobie danego desygnatu.. Rola słowotwórczych środków stylistycznych polega m.in. na modyfikacji znaczenia wyrazów, zmienianiu ich wartości uczuciowej.. Prezentacja przeznaczona jest dla uczniów klasy I gimnazjum.. Krótka powtórka na pewno nie zaszkodzi!Start studying Środki stylistyczne i ich funkcje.. poleca 81 % .. POWTÓRZENIE - dany element powraca wielokrotnie, powtórzenie może dotyczyć poszczególnych głosek i ich układów, wyrazów, zwrotów, wersów, zdań, np.: „Kto mówi?. figury retoryczne.. To kilka chwil.. Z neutralnej zmienia się ona w pozytywną bądź negatywną.. pobudzenie wyobraźni czytelnika.. Krótki opis.. Do słowotwórczych środków należą: zdrobnienia (mamusia, koteczek); zgrubienia (bucior, psisko);- lista najpopularniejszych środków stylistycznych z definicjami - plansza do gry, kostki, pionki - karteczki z cytatami IV..

środki wyrazu.

Oksymoron - zestawienie dwóch wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, np. żywy trup, gorący lód.Środki stylistyczne Rodzaj środka Przykład Funkcja ANAFORA- powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi „myśli o duszytkliwe, myśli o duszy z czułością" (Z.Herbert „Dusza Pana Cogito") · poetycka- koncentrujeuwagę na tekście ; · homologiczna - przynosi każdorazowo ten samŚrodki stylistyczne i ich funkcje.. EPITET - określenie uwydatniające cechę opisywanego przedmiotu 2.Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji barokowej, Jan Andrzej Morsztyn - życie i twórczość .. Jestem dość słaba w tym więc jeśli ktoś to umie to proszę o pomoc.. Analiza środków stylistycznych ich funkcji w Trenach: VII, VIII, X, V Środki stylistyczne w „Trenach": Podaj definicję i odnajdź podane środki stylistyczne w „Trenach" (zapis) · Zdrobnienia · Kontrast · Pytania retoryczne · Apostrofa · Przerzutnia · Wykrzyknienie · Peryfraza (omówienie)Środki stylistyczne i ich funkcje [powtórka] Środki stylistyczne, nazywane także środkami artystycznymi czy figurami stylistycznymi to po prostu określenia charakteryzujące niektóre z elementów wypowiedzi lirycznej..

Określenia synonimiczne: środki językowe.

Utwór ukaże wtedy nam swoje prawdziwe oblicze.Porównanie- rodzaj figury stylistycznej polegający na skomponowaniu słów w celu uwydatnienia podobieństw np. wielki jak dąb , splecione ręce jak bukiety róż.. O ile przypadkowe powtórzenie w wypracowaniu jest błędem językowym, o tyle celowe powtórzenie w dziele literackim służy podkreśleniu wagi jakiejś rzeczy czy zjawiska.Środki stylistyczne i ich funkcja - prezentacja.. Poeta podkreśla w ten sposób, kto jest adresatem jego monologu.. poleca 81 % 1015 głosów.. 2.Epitet „wielkie morze", „nowe zorze", „podniesiona głowa" - zwiększenie tragizmu i wiarygodności utworu.. Innym razem zmusza do refleksji.epitet - wyraz określający rzeczownik (najczęściej przymiotnik), apostrofa - bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś, ożywienie - nadawanie przedmiotom, zjawiskom natury, pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych, metafora (przenośnia) - zestawienie wyrazów, które w połączeniu zyskują nowe znaczenie (inne od tego, które posiadały oddzielnie) , neologizm - nowy wyraz, który .Środki stylistyczne W poezji dominują metafory czyli przenośnie, bo przecież o emocjach i przeżyciach trudno mówić wprost..

Pełnią określone funkcje w utworze.

Czasem stosuje się też aliterację, która polega na nagromadzeniu podobnie .Jakie sa środki stylistyczne w wierszu Stepy Akermańskie?. Utrwaliłem sobie pojęcie środka stylistycznego 2.. Środki stylistyczne - inaczej środki dekoracyjne, figury stylistyczne, środki artystyczne i wiele innych… Wszystkie te określenia oznaczają jedno - określają poszczególne elementy wypowiedzi (najczęściej w formie liryki) oraz określają ich funkcje.. ŚRODKI STYLISTYCZNE.. Obejrzyj filmik, w którym wyjaśniam co to są środki stylistyczne i jaka jest ich funkcja w tekście.Ten środek stylistyczny ma podkreślać ogrom zjawiska i jego wartość, doniosłość.. budowanie nastrojuw utworze.. Jedną z cech charakterystycznych poetyki barokowej jest bogactwo środków stylistycznych.. rozbudzenie emocjiu odbiorcy wiersza.. Pierwsza część slajdów jest podstawą wykładu nauczyciela, który może zaangażować uczniów przez zadawanie im pytań zamieszczonych na slajdach.. Dzięki tej lekcji: 1.. Odstępstwo od zwykłegoŚrodki stylistyczne w Bogurodzicy apostrofy do Bogarodzicy (rozbudowana) i Jezusa (krótka) epitety „sławiena", „zwolena" (budujące wizerunek Maryi - istoty boskiej, idealnej), „zbożny", „rajski" (określają miejsca pobytu: za życia i po śmierci, czynią je idealnymi doskonałymi - przecież to marzenie, które z woli .. Należy wskazać niektóre z nich, spróbować odczytać ich znaczenia, odkryć funkcje, jakie pełnią w tekście.. - bezpośredni zwrot do Boga.. Pracownia Języka Polskiego.. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym, najczęściej używanym zabiegom tego typu pojawiającym się w wielu popularnych utworach.Fonetyczne środki stylistyczne .. Druga część ma charakter .Nie wystarczy jednak wtedy stwierdzenie, że „autor użył w tekście wielu środków stylistycznych: epitetów, metafor i symboli".. - mówi.. Poznałem środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora, kontrast, ożywienie, uosobienie, apostrofa.. epitetpodobieństwie ich brzmienia lub przekomponowaniu ich formy przez dzielenie, np. wy - pustki macie w kieszeniach, leży Jerzy koło wieży i nie wierzy, że na wieży leży gniazdo nietoperzy LEKSYKALNE ŚRODKI STYLISTYCZNE 1. chwyty poetyckie..Komentarze

Brak komentarzy.