Scharakteryzuj zadania służb bhp działających w zakładzie gastronomicznym
Saved flashcardsObowiązki w zakresie BHP wynikają z Działu Dziesiątego Kodeksu pracy.. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP.. Pracownik nie posiada żadnych kwalifikacji w dziedzinie bhp, został tylko skierowany na szkolenie okresowe dla służb bhp.Podstawowymi zadaniami kucharza są przechowywanie żywności, produkcja i ekspedycja potraw i napojów.. Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyposażenie gastronomii Moduł I Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, wyposażenie magazynów zakładu .PIP powołana jest do kontroli i nadzoru przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp, wynagrodzeń za pracę czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych.. W urzędzie skarbowym powierzono wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zajmującemu się zaopatrzeniem.. Sprawowanie kontroli stanu bhp w zakładzie powinno być zadaniem służby bhp o charakterze ciągłym.. Współpracowanie z załogą podczas organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.. BHP(3)1 rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w .1.. Procedury udzielania pierwszej pomocy.. Przypomnijmy zatem, jakie są główne obowiązki służby bhp w zakładzie pracy.BHP(2)2. scharakteryzowad zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; lub wypadku w zakładzie gastronomicznym; PP C Zasady organizacji stanowisk pracy kucharza; Postepowanie w razie zagrożenia bezpieczeostwa Procedury udzielania pierwszej pomocy;1..

... 4 scharakteryzować zadania służb BHP działających w zakładzie gastronomicznym.

Kodeks pracy precyzuje również formy, w jakich może funkcjonować służba bezpieczeństwa i higieny pracy.Bhp w gastronomii 62 40 12 Podstawy żywienia 45 30 9 Technologia sporządzania potraw .. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie .. przeprowadzenia ewakuacji w zakładzie usługowym, apteczka pierwszej pomocy, plany ewakuacyjne zakładów, podręczny sprzęt gaśniczy, kodeks pracy.. § 1 Kodeksu pracy: „Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.. Elementy prawa pracy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.. w szczególne rodzaje wypadków przy pracy.. Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego 1.. Należy pamiętać, że to na pracodawcy ciąży obowiązek stworzenia służby bezpieczeństwa.. Sprawowanie kontroli stanu bhp w zakładzie powinno być zadaniem służby bhp o charakterze ciągłym.. Zakres czynności służby bhp został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych .pracowników zakładu gastronomicznego; BHP(1)6. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w zakładzie gastronomicznym; BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające wAle także - wyzwanie dla służb bhp, które powinny podjąć jak najszybciej konkretne działania, związane z edukacją, ale także - przeciwdziałaniem wybuchowi paniki wśród pracowników..

Poznanie instytucji i służb działających w zakresie bhp i ochrony środowiska.

Zakres czynności służby bhp został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych aktach prawnych.Technikum Gastronomiczne - zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych przedmiot - Bhp w gastronomii - 30 godzin dydaktycznych - wymagania edukacyjne na rok szkolny 2014/15 Efekt kształcenia z podstawy programowej BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; BHP(2) rozróżnia zadania i .Zakres działania służby bhp.. Służba bhp ma za zadanie doradzać i kontrolować pracodawcę.. 6.W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 1997 r. dotyczącego służby bhp, stanowią ją w zakładzie pracy wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe, a liczbę ich pracowników ustala pracodawca, uwzględniając stan zatrudnienia, występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a .9 Wstęp Wstęp Oddajemy w ręce Czytelników podręcznik przekazujący podstawową wiedzę z zakresu organizacji produkcji gastronomicznej.. 2.Państwowa Inspekcja Sanitarna - nadzoruje warunki higieny środowiska w zakładach pracy, placówkach żywienia zbiorowego.Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na celu doradzanie oraz kontrolę działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy..

A przecież pracownik służby bhp to nie "człowiek orkiestra".

- Słuchaj, okazało się dziś, że dwóch naukowców z fizyki, którzy jakiś czas temu wrócili z Chin, ma grypopodobne objawy, które mogłyby .Zgodnie z art. 207.. Bierze przy tym pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.. w w jaki sposób powinny być zorganizowane konsultacje w zakresie bhp.. Niekiedy jednak inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami .Państwową inspekcje pracy tworzą organy: - Główny inspektorat Pracy - Okręgowy inspektorat pracy Zadania Państwowej Inspekcji pracy: - Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów bhp i zasad w tym przepisów prawa pracy - Kontrola przestrzegania przepisów bhp przy projektowaniu budowy,przebudowy i modernizacji danego zakładu .Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,służba bhp,Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,Dz.U.1997.109.704Pracodawcy oczekują również od pracowników służby bhp realizacji wielu specjalistycznych zdań, a wszytko po to, aby obciąć koszty związane z bhp..

w skład i zadania zespołu powypadkowego.

Publikację przygotowano zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach .Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, bhp, przepisy bhp, charakterystyka zagrożeń zawodowych, metody oceny ryzyka zawodowego, zasady skutecznych działań prewencyjnych, dobre praktyki bhp, aplikacje wspomagające prowadzenie działań bhp, ocena ryzyka zawodowego on-line, dokumentacja powypadkowa on-line8 BH(2)2. scharakteryzowad zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; BH(2)3. wskazad podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy, B BH(2)4. scharakteryzowad zadania służb bhp działających w zakładzie gastronomicznym; BH(3)1. rozpoznad prawa i obowiązki .Postepowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub wypadku w zakładzie gastronomicznym.. Poznanie instytucji i służb działających w zakresie bhp i ochrony środowiska.NAJTRUDNIEJSZE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BHP.. Poniżej zostaną omówione podstawowe kwestie obowiązujące pracodawców w dziedzinie BHP.. Zadania kelnera w indywidualnym systemie obsługi konsumenta (we własnym rewirze): 1)przygotowanie rewiru do pracy 2) praca właściwa 3) prace końcoweLast activity .. w gdzie i na jakiej podstawie może pracować pracownik służby bhp.. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy".Służba BHP (służby bezpieczeństwa i higieny pracy) i jej działania są regulowane przepisami art. 237 11 kp oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.).. Szczególnie ważne w pracy osób odpowiedzialnych za stan bhp w zakładzie pracy są znajomość regulacji dotyczących .w zakładzie gastronomicznym zwykle następuje rotacja obsługiwanych rewirów w cyklu tygodniowym.. Służba bhp ma za zadanie doradzać i kontrolować pracodawcę.. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy oraz osoby fizyczne wykonujący pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w .. Nabycie umiejętności organizacji stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt