Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim gimnazjum
Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na .Jest dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym, niedowładem czterokończynowym i niedowidzącym, w związku z tym całkowicie zaburzona jest jej aktywność własna.. Tylko A.. Temat: Wiosenne kwiaty Cele ogólne • polisensoryczne poznanie środowiska przyrody • rozbudzenie kanałów zmysłowych • wprowadzenie do rytmów przyrody Cele szczegółowe8.Zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.. Łańcut.. Nie wykazuje potrzeby ruchu, ani działania - jest zamknięta we własnym świecie, bierna wobec otoczenia ( zarówno osób jak i przedmiotów).Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do klasy ogólnodostępnej lub integracyjnej powinni mieć zapewnione 2 godziny obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych, niezależnie od etapu kształcenia.. W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, 5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 6. z niepełnosprawnościami sprzężonymi (występowanie u ucznia co najmniej dwóch niepełnosprawności) posiadających orzeczenie oProgram indywidualnej rewalidacji opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno - psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące specyfiki pracy z dzieckiem specjalnej troski..

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.

Zgodnie z § 8 pkt 7-8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 .Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej .. Jerzmanowice.. W czasie trwania zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności.. Świeca.. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.. Analizy funkcjonalnej dziewczynki przeprowadzonej przez psychologa.Natomiast w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli znalazły się regulacje dotyczące czasu trwania zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w przedszkolu, który powinien wynosić około 15 minut - z dziećmi w wieku 3-4 lata, a z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut, oraz .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceńTest sprawdzając stopień rozumienia przeczytanego tekstu, przeprowadzono w szóstej klasie Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim..

Wykorzystanie metody ośrodków pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim w szkole podstawowej.

Metody pracy: pokaz, działanie praktyczne, obserwacja, praca nad tekstem obrazkowo - wyrazowym pod kierunkiem nauczyciela.Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim a funkcjonowanie w klasie.. Bardzo ważne w pracy wychowawczej jest dokładne poznanie ucznia i jego środowiska.. Magdalena Mielcarek-Olejnik.. Rewalidacja dzieci głęboko upośledzonych 3.1 Rewalidacja - pojęcie i zasady pracy rewalidacyjnej 3.2 Programowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - strategia postępowania 3.3 Metody pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym i ich założenia 4.3 II CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program dla uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizowania zajęd rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim.. Cele szczegółowe dotyczą: zytywnej .Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe.. Zasady pracy:Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 stycznia 1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w mojej pracy indywidualnej z uczniem realizuję następujące cele: Cel głównyrewalidacja indywidualna • pliki użytkownika magda.wer przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docProgram zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji; Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem; Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej; Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z .Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną..

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno ...Wskazania Do Pracy Wychowawczej z Uczniem Upośledzonym Umysłowo w Stopniu Lekkim 1.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozwijają się w różny sposób, ale najczęściej nie mają problemu z socjalizacją, chyba że wynika to z cech charakteru, które także u innych dzieci są różne.Organizacja zajęć: Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych.. W pedagogice upośledzonych umysłowo jest sformułowana specjalna zasada ,,gruntowej znajomości dziecka i warunków jego życia".. - Wspólne wytyczanie celów i kierunka pracy z dzieckiem - udział rodziców w planowaniu pracy z dzieckiem oraz konstruowaniu indywidualnego programu zajęć rewalidacyjno - wychowawczych - ogólne ustalenie planu zajęć3.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. XXX XXX r. objęta była indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi; we wrześniu XXX r. została przyjęta do zespołu rewalidacyjno- wychowawczego w Przedszkolu Specjalnym.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.. Twórczość dla dzieci;Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ….. określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr …., analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą ucznia.Zgodnie z zapisami wynikającymi z „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach"(Rozporządzenie MEN z dnia 23 XII 2008.).

IPET Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny - Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.

Kształcenie specjalne dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim realizowane w szkole specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej; 2.Według mnie zajęcia rewalidacyjne oraz dydaktyczne z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim z orzeczeniem o kształceniu specjalnym nie stwarza warunków trudnych, które upoważniałyby nauczyciela do otrzymywania dodatku za pracę w trudnych warunkach.. X. wymagała zachęty i motywowania do podejmowania aktywności.2 Cel nadrzędny programu: umożliwienie dziecku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę jego możliwości, kształtowania postaw otwartości i samoakceptacji oraz na wdrożenie go do uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości.. oraz „Podstawy programowej dla szkół specjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu .Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX..Komentarze

Brak komentarzy.