Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty w przedszkolu 2018
Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.W myśl art. 53a.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. 2 pkt 2 1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycielidokumentacji ze stażu w postaci tzw.. Zgodnie z1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. 1,Podstawowym dokumentem nauczyciela, który ubiega się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego jest plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. czerwiec Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.. Należy również wiedzieć, że: „5.3.. Czytamy „W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Z początkiem roku szkolnego do dyrektora napłyną wnioski o rozpoczęcie stażu a nowozatrudnieni nauczyciele stażyści będą mogli rozpocząć drogę awansu zawodowego.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) 2..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.

We wrześniu 2012 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i sporządziłam projekt planu rozwoju zawodowego.Kontrakt z opiekunem stażu w portalu Edux.pl .. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. Zostało napisane na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. Sprawdzamy, jakie nowości wprowadzono w ścieżce awansu zawodowego nauczyciela od nowego roku szkolnego.Nauczyciel stażysta.. 2 oraz art. 9d.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez1.. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Nauczyciel stażysta nie musi składać wniosku do dyrektora o możliwość rozpoczęcia stażu, dzieje się to automatycznie.. Świeżo upieczony nauczyciel, czyli ten który zaczyna pracę w szkole lub przedszkolu, to nauczyciel stażysta.. Nie każdy nauczyciel będzie mógł jednak ten staż otworzyć.. Tarnów ..

Sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela mianowanego w przedszkolu.

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Stopień nauczyciela stażysty otrzymuje się z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole - (art. 9a ust.. Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: „Nowe zasady awansu zawodowegoZadania opiekuna stażu.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. "TECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Dokumenty • pliki użytkownika tylkojaa2 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ARKUSZ OBSERWACJI STAŻYSTY.docx, ROZKŁAD OBSERWACJI I HOSPITACJI W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO.docx Bielsko-Biała ..

Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.

Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .Pod koniec okresu odbywania stażu uczestniczyłam w kursie „Awans zawodowy nauczyciela - porady praktyczne na zakończenie", który pozwolił mi na usystematyzowanie i uaktualnienie posiadanej wiedzy.. Staż, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, trwa 9 miesięcy.. Pacuje w Przedszkolu Samorządowym nr 38 w Krakowie z grupą dzieci 6-letnich, podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym skutkującą organizowaniem w przedszkolu akcji Artykułowi towarzyszy .Otwarcie stażu w roku szkolnym 2020/2021.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczycielaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego..

Teczki stażysty.

w oparciu o plan rozwoju .Sprawozdanie z przebiegu awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego rok szkolny 2018 /2019, półrocze I. Aneta Szuba.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 26 września 2016 roku.. Z dniem 01.09.2003r.. Staż nauczycielski w Przedszkolu Nr 22 w Koszalinie rozpoczęłam 01 września 2010 r. w wymiarze dziewięciu miesięcy.Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Robi to pod okiem opiekuna, czyli innego nauczyciela, posiadającego doświadczenie zawodowe.Opracowano w oparciu o akty prawne: 1.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Katarzyna Strojnowska .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju zadań.. § 6 ust.. ust.. stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz zawarte w nim wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.. Ewa Rabczak.. On niejako uczy się być nauczycielem.. 1 ustawy Karta Nauczyciela); W trakcie odbywania stażu nauczyciel realizuje plan rozwoju zawodowego, który zatwierdza dyrektor.W związku z powyższym od 1 września 2019 r. opiekun stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań .rozpoczęłam w Przedszkolu Miejskim Nr 230 i w tym właśnie miejscu trwa ona do dnia dzisiejszego.. W pierwszym roku mojego stażu prowadziłam grupę dzieci 3 - 4letnich, natomiast w drugim i trzecim ze względu naZmiany w awansie zawodowym nauczycieli objęły zarówno staż, jak i następującą po nim weryfikację jakości pracy nauczyciela, i właściwe postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania wyższego stopnia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt