Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego 2018
Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Agata Szczepaniak-Masłowska.. •2.Po zakończeniu stażu, o którym mowa wust.1, dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie zStaż na stopień nauczyciela kontraktowego.. Dłutów.. Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa Stanowisko: nauczyciel matematyki Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Cel główny: uzyskanie stopnia .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego R § 6.

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 1 5,0 (2020-12-11)•Art.9.1.. Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra.. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi..

CzęstochowaW przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.

Bardziej szczegółowoKarta Nauczyciela (t.j.. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.W czasie trwania stażu na wyższe stopnie awansu zawodowego, a następnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, szkoła wytwarza oraz gromadzi dokumentację.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).. - 31.05.2011r.Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli..

W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.

Nauczyciel stażysta ma szansę ubiegać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu - 2018.. Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.. Może rozpocząć .Zamieszczam sprawozdanie w formie tabeli z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, edukacja wczesnoszkolna.. Po zakończeniu procedury awansowej, dokumenty te należy prawidłowo zarchiwizować.. Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Sprawdź, w jaki sposób to zrobić.W myśl art. 53a.. 1 wychowanie fizyczne (2020 .. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.. Stażysta, starający się o awans na stopień .Zadania opiekuna stażu.. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019trwa 12miesięcy.. Angelika Skrzypek..

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa rok i dziewięć miesięcy.

Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego,Na wstępie należy zaznaczyć, że awans nauczyciela, na każdy kolejny stopień, składa się z trzech niejako odrębnych etapów: (1) stażu, po którego zakończeniu nauczyciel (2) składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i otrzymuje ocenę, a następnie (3) wnosi do właściwego organu o podjęcie .O ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie .aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. Wymagania na kolejne stopnie awansu Staż na stopień nauczyciela kontraktowego Zatrudnienie Termin rozpoczęcia Wniosek o rozpoczęcie Opiekun Plan rozwoju Powinności nauczyciela w okresie odbywania Wymagania .. 2 pkt.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego został zatrudniony na rok na zastępstwo (z perspektywą dalszego zatrudnienia) od 1.09.2018 r. rozpoczynając staż na nauczyciela kontraktowego, deklarując, że w ciągu okresu stażu uzyska przygotowanie pedagogiczne, podjął studia podyplomowe, które skończy prawdopodobnie pod koniec .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Pedagodzy, którym wcześniej rozpoczęty staż przedłużono z dniem 1 września br., np. z powodu choroby, kontynuują go na starych zasadach.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO dotyczy § 8 ust.. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. w oparciu o plan rozwoju .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust.. zgodnie z kwalifikacjami w wymiarze co najmniej ½ etatu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt