Podsumowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w … określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr …, analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą chłopca.SPRAWOZDANIE Z PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO, ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W GIMNAZJUM I SEMESTR 2013/2014 Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno - kom…


Czytaj więcej

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno kompensacyjnych wnioski

Zachęcamy Was do wykonywania na bieżąco ćwiczeń.. Zajęcia były prowadzone według zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej lub na podstawie własnej diagnozy.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH.. Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno kompensacyjnej zaliczamy: konieczne wszechstronne ćwiczenie zaburzonych funkcji .Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 4 niedopuszczalna.. Poradnictwo i konsultacje dla naucz…


Czytaj więcej

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno kompensacyjnych przykład przedszkole

Główny nacisk szkolenia koncentruje się na pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - dysleksją.Tematyka szkolenia obejmuje również elementy terapii pedagogicznej.SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH W PRZEDSZKOLU .. Grupa wiekowa : uczniowie szkó³ podstawowych ze specyficznymi trud-noœciami w czytaniu i pisaniu.. Temat: „W świecie bajki" - zabawy rozwijające mowę, percepcję wzrokową oraz pamięć słuchową.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są …


Czytaj więcej

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno kompensacyjnych w klasie 3

6 Kolejne etapy odpowiadają zasadzie stopniowania trudności.. Pisownia wyrazów z «ch», «h».w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w .Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z…


Czytaj więcej